NAS รุ่นที่ 6 กิจกรรมหัวข้อ “ก่อนจะสอนในมจธ. (2): Course Syllabus Design”

       เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “ก่อนจะสอนในมจธ. (2): Course Syllabus Design” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และดร.กลางใจ สิทธิถาวร เป็นวิทยากร

โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการ Workshop การออกแบบรายวิชาให้เป็น Outcome based คือการออกแบบการเรียนการสอนโดยยึดสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้เป็นหลักหรือต้องบอกได้ว่าเมื่อเรียนวิชานี้ไปแล้วผู้เรียนจะทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรเป็นบ้าง ซึ่งหมายถึงการออกแบบทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน และวิธีวัดและประเมินผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน หรือ Outcome ที่กำหนดไว้

การอบรมเน้นให้อาจารย์รู้จัก Learning Outcome = Result of Learning ผู้สอนจะต้องสามารถบอกได้ว่าผู้เรียนทำอะไรได้ ทำได้ดีขึ้นขนาดไหน ต้องระบุได้ว่าสมรรถนะที่นักศึกษาควรทำได้/ควรมี/ควรเป็น คืออะไรบ้าง (Learning outcome) และออกแบบการเรียนการสอน (Pedagogy) กิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นๆ หลังจากนั้นได้ให้อาจารย์ลองออกแบบรายวิชาโดยเริ่มจากกำหนด Learning Outcome ของรายวิชา และนำไปสู่การออกแบบวิธีการสอน กิจกรรมที่ใช้ และวิธีการวัดประเมินให้ตรง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับ Learning Outcome และวิธีการสอนต่างๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ควรปรับปรุงอย่างไร ซึ่งอาจารย์สามารถนำหลักคิดนี้ไปใช้ได้จริงในการออกแบบรายวิชาของตนเอง

IMG_5790IMG_5823

NAS รุ่นที่ 6 กิจกรรมหัวข้อ “การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF”

12006349_775087832602332_3465789862235886282_n

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF” โดย รศ.ดร. องอาจ นัยพัฒน์ จากภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้แก่บุคลากรใหม่สายวิชาการ โดยในกิจกรรมได้ให้แนวคิดพื้นฐานของการวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้อาจารย์เข้าใจหลักคิดของการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างของ การวัด (Measurement) การประเมิน (Evaluation) และการวัดประเมิน (Assessment)

กระบวนทัศน์ใหม่ของการวัดประเมินคือ Assessment ซึ่งครอบคลุมทั้งการวัดและการประเมิน (ผล) และสิ่งที่ไม่ใช่การวัด ผู้สอนต้องทำหน้าที่เป็น Assessor กล่าวคือนอกจากการวัดประเมินผู้เรียนแล้ว ผู้สอนยังสามารถให้ Feedback ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและทันการณ์

โดยผู้สอนยังต้องใช้แนวทางการวัดประเมินโดยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นทักษะปัญญาขั้นสูง และทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 เน้นการวัดประเมินตามสภาพจริง (Performance based) เช่น กำหนดโจทย์ ให้ปฏิบัติหรือแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมหรืองานที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง เน้นให้ผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้ และผู้สอนสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของตน (self-reflection)

“นักวัดที่ดีต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนถามตัวเองได้ว่า ที่ผ่านมาผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้อย่างไรจึงมีผลการเรียนแบบนี้ และจะปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตนเอง หรือผู้สอนสามารถช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างไรบ้าง”

12006329_775088455935603_4609035664781946110_n

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 27-29 มกราคม 2016

12003383_1020239704674970_6209769866443578879_n

The 5th International Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST 2016) : การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 27-29 มกราคม 2016

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.iclist.fiet.kmutt.ac.th

NAS รุ่นที่ 6 กิจกรรมหัวข้อ “ก่อนจะสอนในมจธ. : รู้จัก KMUTT 3.0”

            เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) จัดกิจกรรม “ก่อนจะสอนใน มจธ.” โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ให้แก่บุคลากรใหม่สายวิชาการ ซึ่งกิจกรรมเน้นการให้แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา ให้อาจารย์ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการอยู่ในสถาบันการศึกษา การทำหน้าที่เป็นผู้สอนที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมโลก ผู้สอนต้องทำอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมในศตวรรษที่ 21 ได้ การศึกษาไม่ใช่การให้เพียงความรู้เท่านั้นแต่การศึกษายังต้องสร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ นั่นจึงเป็นที่มาของการเกิดนโยบาย KMUTT 3.0  เป้าหมายเพื่อการสร้างบัณฑิตที่มีทั้ง Hands Head Heart และ Human ซึ่งไม่เพียงเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ แต่ต้องสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตตามนโยบาย KMUTT 3.0 การเรียนการสอนแบบเดิมจึงไม่เหมาะสมอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ และปฏิบัติจริงได้ต้องอาศัยการเรียนการสอนที่เป็น Active Learning  การถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ อาจารย์ต้องเลือกเนื้อหาที่จำเป็นและทันต่อโลก ท้ายสุดคือหลักสำคัญของการเรียนการสอนในปัจจุบัน ผู้สอนจะใช้กระบวนการอะไรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด เมื่อผู้เรียนคิดเป็นทักษะอื่นๆ ก็จะตามมา และตอบโจทย์เป้าหมายของ KMUTT 3.0

IMG_5366 IMG_5351

NAS รุ่นที่6 กิจกรรมหัวข้อ ““Classroom Management”

IMG_5217IMG_5210

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมโมดูล Teaching and Learning หัวข้อ “Classroom Management” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ รุ่นที่ 6 (New Academic Staff, NAS) ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14 กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีด้านการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (outcome-based learning) ในโอกาสนี้ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ดร. ปกรณ์ สุปินานนท์ และ ดร. ประภัสสร วงษ์ดี จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. เป็นวิทยากร วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำกิจกรรมหลากหลายด้วยการสวมบทบาทเป็นนักเรียน และสะท้อนข้อคิดของการเป็นผู้สอนและวิธีการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น วิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองและช่วยกันเรียนรู้ผ่านกระบวนการเพื่อนสอนเพื่อน, การถ่ายทอดความรู้โดยเลือกเน้นที่ essential knowledge, วิธีการสอนที่อาจารย์ไม่ได้เป็นผู้บอกความรู้โดยตรง แต่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (facilitator), หลักคิดของการสอนที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการหาคำตอบมากกว่าการตัดสินความถูก-ผิดของการตอบ นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาของการสอนแบบ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ” (Active learning) จากประสบการณ์ของดร.ประภัสสร วงษ์ดี ที่ได้ทดลองปรับเปลี่ยนการสอนวิชาที่เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ (นักศึกษามากกว่า 80 คน) จากเน้นการบรรยายมาเป็นการสอนโดยใช้รูปแบบของ Flipped classroom ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และเสริมการวัดประเมินเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของนักศึกษา (formative assessment) ซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าวช่วยให้อาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ได้เห็นถึงตัวอย่างที่น่าสนใจและบทเรียนจากการปฏิบัติจริงของผู้สอนที่พยายามพัฒนาการเรียนการสอนของตนเพื่อคุณภาพของผู้เรียน

IMG_5334

 

พิธีเปิด New Academic Staff รุ่นที่ 6 และกิจกรรมหัวข้อ “ครู อาจารย์ ศิษย์”

openNAS6_2เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา สถาบันการเรียนรู้ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมโมดูล Teaching and Learning ของโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ รุ่นที่ 6 (New Academic Staff, NAS) ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ

openNAS6_3

และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวเปิดงานและให้แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของการจัดอบรมโมดูลด้านการพัฒนาทักษะด้านการสอนและการจัดการเรียนรู้แก่บุคลากรใหม่สายวิชาการ

 

ภายหลังพิธีเปิด ได้เริ่มต้นกิจกรรมแรกของโมดูล ด้วยหัวข้อ “ครู อาจารย์ ศิษย์” ซึ่งสถาบันการเรียนรู้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ ได้เรียนรู้ถึงบทบาทความเป็นครู ในมิติของการสอนที่เปิดใจ และทำความเข้าใจในผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย เช่น พื้นฐานความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ รวมถึงการจัดการสถานการณ์ต่างๆ ในชั้นเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน โดยวิทยากรผสมผสานหลากหลายกิจกรรมเพื่อให้อาจารย์ NAS#6 ได้ละลายพฤติกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำรวจตัวตน สะท้อนความรู้สึก และฝึกการสวมบทบาทในสถานการณ์จำลอง เพื่อให้เข้าใจและปรับทัศนคติเกี่ยวกับความเป็นครู โดยที่มีเทคนิคการสอนต่างๆ แฝงอยู่ในกิจกรรมซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างบรรยากาศการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและเปิดรับการเรียนรู้ เช่น การเชื่อมต่อความรู้สึกกับผู้เรียน (Connect/Disconnect) การทำความเข้าใจในโหมดปกป้องตนเองของบุคคลลักษณะต่างๆ (4F: fight, freeze, fake, flight) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สัมผัสถึงสมองในส่วน Limbic ด้วยหลักของ Golden circles (การตั้งคำถามระดับ Why) และการทำ Group process ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่นโดยไม่ด่วนตัดสิน เป็นต้น

openNAS6_5

ดาวน์โหลดเอกสาร งานสัมมนา SoTL ได้ที่นี่

จบลงแล้วสำหรับงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน: สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย” (Scholarship of Teaching and Learning: The Value Creation of Teaching and Learning Innovation) ในวันที่ 9 – 10กรกฎาคม2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A โรงแรมแมนดาริน ถ พระราม 4 กรุงเทพฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ได้ที่ http://www.li.kmutt.ac.th/SoTL/download.html และชมการถ่ายทอดสดย้อนหลัง ของวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558  ได้ที่ https://youtu.be/mKZcZ257hB0 ที่ประกอบไปด้วยการบรรยายจาก 2 หัวข้อ ได้แก่

– เวลา 09.30 -10.30 น. หัวข้อ “Research Perspectives on Scholarship of Teaching and Learning” โดย Assoc. Prof. Dr. Ravinder Koul: Associate Professor of Curriculum and Instruction (Science Education), The Pennsylvania State University

– เวลา 10.45-11.45 น. หัวข้อ การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในยุค Generation Z โดยศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

และวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ได้ที่

-เวลา 13.00-14.00 น. หัวข้อ ก้าวต่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากการสอนสู่การเรียนรู้ โดย ดร. กฤษณพงษ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เรียนเชิญ เข้าร่วมงานสัมมนา “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน: สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย”

เรียนเชิญ เข้าร่วมงานสัมมนา “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน: สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย”

สถาบันคลังสมองของชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน:สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย” (Scholarship of Teaching and Learning: The Value Creation of Teaching and Learning Innovation) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัยจากวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน ถ พระราม 4 กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.li.kmutt.ac.th/SoTL