ขอเชิญบุคลากร มจธ.เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาผู้เกื้อหนุนฝ่ายอุตสาหกรรม

Basic-01Basic-02

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร มจธ. ที่สนใจ เข้าร่วมหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อการทำงานเชิงรุกกับภาคอุตสาหกรรม

เมื่อมหาวิทยาลัยต้องรับบทบาทในการผลิตและพัฒนาผู้เรียน ที่เป็นคนวัยทำงานมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีทักษะขั้นสูง ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคต ทำให้บทบาทของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนตาม

ศูนย์ iMAF สำนักเคเอ็กซ์  (KX-build Academy) ร่วมกับโครงการ C-ChEPS สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ได้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาผู้เกื้อหนุนฝ่ายอุตสาหกรรม (Basic Industrial Facilitator Development Program) โดยใช้ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้ง และประสบการณ์ในการพัฒนากำลังคนเพื่อทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี

หลักสูตรนี้มี 3 หลักสูตรย่อย ได้แก่

 1. Industrial Coordinator (เหมาะกับผู้ที่มีบทบาทในการประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ)
 2. Industrial Lecturer (เหมาะกับผู้ที่มีบทบาทในการออกแบบหลักสูตรและการจัดอบรมเพื่อพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม เป็นทั้งผู้สอนและผู้ประเมินผลการเรียนรู้)
 3. Industrial Facilitator (เหมาะกับผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุน อย่างใกล้ชิดหรือรายบุคคล เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน)

โดยท่านสามารถเลือกเรียนโมดูลแนะนำ และโมดูลอื่น ๆ ที่สนใจได้ไม่จำกัด ที่มีมากถึง 15 โมดูล
สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรคือ

 1. เวทีให้พบกับภาคอุตสาหกรรม
 2. ต้นแบบหลักสูตรฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรมตามความเชี่ยวชาญของท่าน ที่ออกแบบตามหลัก OBE
 3. เทคนิค วิธีการในการเกื้อหนุนการเรียนรู้ (Facilitation)
 4. ประกาศนียบัตร จากศูนย์ผู้เกื้อหนุนฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันการเรียนรู้ มจธ.  เมื่อผ่านการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 5. ได้รับการบันทึกชื่อลงใน Industrial Facilitator list , KMUTT เพื่อรับโอกาสในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตามความเชี่ยวชาญของท่าน ในอนาคต

หากสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ Link ด้านล่าง  หรือ สแกน QR Code ได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมอบรมฟรี สำหรับบุคลากร มจธ.)
Link สมัครเข้าร่วมโครงการ:  https://forms.office.com/r/n5r0STT2vq

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันการเรียนรู้
02-470-8385
นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต :นักพัฒนาการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Neuroscience for Life ในซีรีส์ด้าน Advanced Neurotechnology and Its Implications

poster seminar-01 poster seminar-02

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience Center for Research and Innovation) สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Neuroscience for Life ในซีรีส์ด้าน Advanced Neurotechnology and Its Implications เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการทำงานของระบบประสาท ด้วยการประสานความรู้ในงานวิจัยด้าน neuroscience กับ computational science เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์

โดยมีกำหนดการดังนี้

 1. Computational neuroscience and neurological disorders

ประสาทวิทยาการคำนวณและโรคทางสมอง
วันอังคารที่ 28 มิ.ย. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย ดร.ณัฐธิดา รุ่งรัศมีทวีมานะ
Salk Institute for Biological Studies, San Diego, California, USA

 1. Neuroimaging and its clinical applications

เทคนิคภาพฉายรังสีสมองและประโยชน์ทางการแพทย์
วันอังคารที่ 5 ก.ค. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย อ.ดร.ฤดีรัตน์ กีรติวิทยายุต และ อ.ชญานนท์ ภมะราภา
โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 1. Using deep learning to accelerate magnetic resonance imaging (MRI)

การใช้การเรียนรู้เชิงลึกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการวิเคราะห์ภาพถ่ายสมองจากMRI
วันอังคารที่ 12 ก.ค. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย ดร. อิทธิ ฉัตรนันทเวช
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 1. Neuroscience of aging and cognitive impairment

ประสาทวิทยาศาสตร์อธิบายภาวะเสื่อมถอยของสมองและการรู้คิดในผู้สูงอายุ
วันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 13:00 น. -15:00น.
โดย อ.ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. Explainable AI for neuropsychological diagnosis

การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยวินิจฉัยความผิดปกติทางสมอง
วันอังคารที่ 2 ส.ค. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย อ.ดร.ธิปรัชต์ โชติบุตร
Chula Intelligent and Complex Systems Lab,
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 1. Objective Measurements of Sleepiness in Healthy Humans

ดัชนีทางประสาทสำหรับวัดคุณภาพการนอนในประชากรที่มีสุขภาพดี
วันอังคารที่ 9 ส.ค. 65เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย ดร.ฐิตาภรณ์ ฉายศิลป์รุ่งเรือง
Walter Reed Army Institute of Research | WRAIR · Center for Military Psychiatry and Neuroscience Research, Silver Spring, Maryland, USA

กรุณาลงทะเบียน (ฟรี) เพื่อรับการยืนยัน และ Zoom Link เพื่อเข้าร่วมสัมมนา
ตาม Link หรือ scan QR Code
https://forms.gle/y74HgHQNHwC6XVtK6

ติดต่อสอบถามได้ที่
CELT Line Official Account ID: @celtkmutt
Email: duanghathai.wiw@kmutt.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #15 “การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping”

NLP15-01

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ในกิจกรรมออนไลน์

New Learning Platform #15
“การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ”

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 12.00 น.

วิทยากร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ศ. ดร.สุรินทร์ คำฝอย อดีต รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  และ รศ. ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ รักษาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) ตามความต้องการของภาคผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละสายงาน
 2. แนวทางการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการจัดทำและวิเคราะห์ Skill Mapping ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
 3. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ทางวิชาการ ในการจัดทำ Skill Mapping กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Reinventing University System
ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3xmhPQS
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 12

Beginner-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 12

เปิดที่นั่งเพิ่มเติม ประกอบด้วย 7 กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

1.SOCIAL LAB วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. วิทยากร ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ
2.OUTCOME-BASED EDUCATION วันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร CELT TEAM
3.TEACHING SPIRIT & STUDENT DIVERSITY วันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา13.00-16.30 น.
วิทยากร ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.TECH FOR TEACHING AND LEARNING วันที่ 24 มิ.ย. 65 09.00-12.00 น. วิทยากร ETS TEAM
5.ASSESSING LEARNING OUTCOMES วันที่ 29 มิ.ย. 65 เวลา 09.00-16.30 น.
วิทยากร รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
6.OUTCOMES: ACTIVE LEARNING วันที่ 30 มิ.ย. 65 เวลา 09.00-16.30 น.
วิทยากร รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
7.LEARNING MANAGEMENT SYSTEM วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร LEB2 TEAM

ด่วน รับจำนวนจำกัด!!!
เฉพาะบุคลากร มจธ.

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3a0Q2wb
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ในกิจกรรม New Learning Platform #14 เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา”

PosterNLP14_NLP14_Poster

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา  เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ในกิจกรรมออนไลน์

New Learning Platform #14
เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา”

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร ศ. ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. การสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา
 2. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ทางวิชาการ
 3. ทดลองวางแผนสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ

ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3NiBUN2

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ Rubric Design for Hybrid Learning

โปสเตอร์-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ
Rubric Design for Hybrid Learning

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. เรียนรู้หลักการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubric
 2. แนวทางและขั้นตอนการออกแบบ Scoring Rubric สำหรับ Hybrid Learning
 3. เทคนิคการใช้ Scoring Rubric เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน

วิทยากรโดย รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/37DiQtN

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด 25 คน

มี E-certificate  หากท่านเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม หัวข้อ Student Engagement Strategies for Hybrid Learning

Student Engagement Strategies-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม หัวข้อ Student Engagement Strategies for Hybrid Learning

สิ่งที่ได้เรียนรู้:
1.แนวทางการออกแบบการสอนและสร้าง Student Engagement สำหรับ Hybrid Learning
2.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Student Engagement Strategies ในการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid Learning

วิทยากรโดย ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ และผศ. ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
เวลา: 13.00-16.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3Mzx9yr
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ในอนาคตในรูปแบบของเทคโนโลยี metaverse

poster-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ในอนาคตในรูปแบบของเทคโนโลยี metaverse

สิ่งที่ได้เรียนรู้:
1.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกเสมือนในจักรวาลนฤมิต (Metaverse)
2.นำมาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วิทยากรโดย ดร.สุธิวัชร ศุภลักษณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
เวลา: 09.00-12.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3w2Wz2c
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
จำกัด 20 คน เฉพาะบุคลากร มจธ.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #13 “บทบาทงานวิจัยเพื่อสังคมกับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย”

nlp13-01

 

ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ.
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #13
“บทบาทงานวิจัยเพื่อสังคมกับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย”
มุมมองจากนักวิจัยพื้นที่กับการสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ปาฐกถา “มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน”
โดย รศ. ดร. สุวิทย์ เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเสวนา “บทบาทงานวิจัยเพื่อสังคมกับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย”
มุมมองจากนักวิจัยพื้นที่กับการสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

นายสุเมธ ท่านเจริญ  ที่ปรึกษา ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ
นายบวรศักดิ์ เพชรานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ
รศ. ดร. ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ร่วมกิจกรรมเสวนาจะได้เรียนรู้

 • แนวคิดและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 • งานวิจัยเพื่อสังคม กับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์และมุมมองจากนักวิจัยพื้นที่

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3tJbqfq

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ Assessment for Hybrid Learning

poster-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ Assessment for Hybrid Learning

สิ่งที่ได้เรียนรู้:
แนวทางการประเมินนักศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนแบบ Hybrid Leaning/Online Learning

วิทยากรโดย ผศ. ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
เวลา: 09.00-12.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3BJMXdE
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
จำกัด 20 คน เฉพาะบุคลากร มจธ.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385