ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Counselling การให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหา

Counselling-01

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Counselling การให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหา

วิทยากรโดย
คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย และ คุณยิ่งยอด หวังประโยชน์
ผู้บริการให้คำปรึกษา

สิ่งที่ได้เรียนรู้:

 1. ขั้นตอนการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบแบบซาเทียร์ (Satir Model)
 2. แนวทางเพื่อประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นหรือการพูดคุยระหว่างบุคคลเพื่อคลี่คลายปัญหา

วัน/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

รับจำนวนจำกัด สำหรับนักพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ.  จำนวน 15 คน

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/37PqqxQ
ผู้เข้าร่วมจะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MC Designer and MC Assessor Episode1: Introduction to MC Design

intro mc rgb-01

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MC Designer and MC Assessor

Episode1: Introduction to MC Design

ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ผ่าน Application ZOOM

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 • ความสำคัญของ MC : Micro-Credentials ที่มีต่อระบบการศึกษา
 • รู้จัก MC และ Platform KMUTT4life
 • บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษาในการผลักดันการเรียนรู้ผ่าน MC
 • กระบวนการออกแบบ MC

สำหรับผู้ที่สนใจ MC และ/หรือ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 27 สิงหาคม 2564
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2VHDnY3

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พชรพร (ผู้ประสานงาน) 0869983776
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Reinventing University System

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE (Designing Learning Activities based on OBE-Online)”

โปรเตอร์OBE_โปสOBE

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE (Designing Learning Activities based on OBE-Online)” 

วิทยากรโดย
อ. วรงค์ ถาวระ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตร

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 • ความสำคัญของการศึกษาตามแนวทาง OBE ของ มจธ.
 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ นักพัฒนาการศึกษา ในการสนับสนุนแนวทางการศึกษา OBE
 • กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE
 • ฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

วัน/เวลา

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

รับจำนวนจำกัด สำหรับนักพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ.  จำนวน 20 คน

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3zliHDz

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ผู้เข้าร่วมที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 8 หัวข้อ Adult Brain never stops generating new neurons!

b8-web

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 8 หัวข้อ Adult Brain never stops generating new neurons!

พูดคุยกับ
ดร.ภุมรี นามเขียว
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.สมองของมนุษย์หยุดพัฒนาหลังจากเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จริงหรือ
2.เซลล์ประสาทที่เกิดขึ้นใหม่ต่างจากเซลล์ประสาทเดิมอย่างไร
3.การสร้างใหม่ของเซลล์ประสาทช่วยให้เราฉลาดขึ้นหรือไม่
4.เราจะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ได้ด้วยวิธีใดบ้าง

ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30-11.30 น.
ผ่าน application Zoom
ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3exjV6A
รับ Zoom meeting link ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้

สอบถามเพิ่มเติม
E-mail : nx@mail.kmutt.ac.th
CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt

ขอเชิญครู นักการศึกษา และผู้สนใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม New Learning Platform #10 เรื่องเล่าจากครู…“การจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning”

NLP-10-01

CELT KMUTT ขอเชิญครู นักการศึกษา และผู้สนใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกิจกรรม New Learning Platform #10 เรื่องเล่าจากครู…“การจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning”

 

เชิญชวนร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนและการนิเทศการสอน จากโครงการพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอน (Beginner)

 

อาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยน:

ดร.เปรมปรีดิ์ ดวงภุมเมศ (อ.เป๋า) หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล (อ.บอย) ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

อ.คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ (อ.โตโต้) สถาบันการเรียนรู้

ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ (อ.เอ๋) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยน

 1. การวางแผนการสอนและการติดตามผลการสอน
 2. เครื่องมือและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจผู้เรียน
 3. การรับมือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน

 

รูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ผ่าน zoom application

ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 – 16.00 น.

 

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2VCC6Bf

(ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับก่อนวันกิจกรรม)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องเล่าจากครู….. “การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด ที่ออนไลน์เข้าถึงได้ยาก”

การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิต_2Poster platform 9

CELT KMUTT ขอเชิญครู นักการศึกษา และผู้สนใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกิจกรรม New Learning Platform #9 เรื่องเล่าจากครู….. “การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด ที่ออนไลน์เข้าถึงได้ยาก”

 

…..เมื่อโควิดก็มี….ทีวีไม่พอ….ออนไลน์ไม่ได้…..จึงให้ชุมชนร่วมเป็นครู….

เชิญชวนร่วมรับฟังแนวทางพัฒนาการเรียนรู้โดยชุมชนสำหรับคนหลากหลายช่วงวัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบทเรียนของโครงการวิจัย “อาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน” ในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดราชบุรี

 

คุณครูร่วมแลกเปลี่ยน:

“อ.เทพ” รศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา

หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน

ร่วมด้วย

“อ.นก” ผศ. ดร.ปณัตดา ยอดแสง

“อ.หมวย” ดร.รัตนา รุ่งศิริกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตราชบุรี)

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยน

 1. แนวทางพัฒนาการเรียนรู้โดยชุมชนสำหรับคนหลากหลายช่วงวัย
 2. รับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบทเรียนของโครงการวิจัย “อาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน” จังหวัดราชบุรี

 

รูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ผ่าน zoom application

ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3w4onQ2

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้

รับสมัครลูกจ้าง-01

สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลในตำแหน่งนักวิจัย  ตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา และนักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานภายในสถาบันการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับสมัครลูกจ้าง-02

นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) วิจัยค้นคว้าและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง และวิจัยด้านการเรียนการสอน หรือทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

2) ให้คำแนะนำปรึกษาและทำงานวิจัย และงานประเภทอื่น ๆ ร่วมกับนักพัฒนาการศึกษา

รับสมัครลูกจ้าง-03

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ การเรียนการสอน

2) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ทางด้านการศึกษา หรือ Outcome-based Education

3) มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิจัยระดับนานาชาติ หรือ TCI1 จำนวน อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยผู้สมัครเป็นผู้เขียนหลัก

4) มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก

มีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL ที่เทียบเท่า

5) มีบุคลิกเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา (Lifelong Learner)

รับสมัครลูกจ้าง-04_1

นักพัฒนาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ หรือหลักสูตร

2) ออกแบบหลักสูตรและจัดกิจกรรม (Workshop) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน

3) รวบรวม พัฒนา และสื่อสารองค์ความรู้

4) ทำวิจัยในชั้นเรียน และนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมระดับนานาชาติ ด้านการเรียนการสอนและด้านการพัฒนาการศึกษา

รับสมัครลูกจ้าง-05

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2) มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

3) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)

4) มีความเข้าใจทางด้าน Outcome-based Education

5) มีบุคลิกเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา (Lifelong Learner)

***หากมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครลูกจ้าง-06

นักบริหารงานทั่วไป (ธุรการ-พัสดุ) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ปฏิบัติงานพัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ดูแล จัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และจัดทำสรุปรายงานควบคุมการเบิกใช้งาน

2) งานธุรการ รับ-ส่ง-จัดเก็บเอกสาร และ จัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร จดหมายโต้ตอบต่าง ๆ

3) ออกแบบและจัดกิจกรรมร่วมกับนักพัฒนาการศึกษา และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมและรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย

4) ติดต่อประสานนัดหมายประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครลูกจ้าง-07

คุณสมบัติ

1) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นทางสำหรับงานเอกสารทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ได้ดี

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

5) มีทักษะในการประสานงาน บริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล และนักปฏิบัติงานที่ดี

6) มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

7) สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้

***หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานทั่วไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครลูกจ้าง-08

นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน

2) งานธุรการ รับ-ส่ง-จัดเก็บเอกสาร และ จัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร จดหมายโต้ตอบต่าง ๆ

3) ออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรมร่วมกับนักพัฒนาการศึกษา

4) ติดต่อประสานนัดหมายประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครลูกจ้าง-09

คุณสมบัติ

1) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นทางสำหรับงานเอกสารทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ได้ดี

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

5) มีทักษะในการประสานงาน บริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล และนักปฏิบัติงานที่ดี

6) มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

7) สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้

***หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานทั่วไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครลูกจ้าง-10_1

เอกสารหลักฐานประกอบทุกตำแหน่ง

1) ประวัติย่อ พร้อมแสดงรูปถ่าย

2) เอกสารหลักฐานการศึกษา

3) จดหมายแนะนำตัว (Personal Statement)

4) หลักฐานหรือ Portfolio ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

5) หนังสือรับรองการทำงานและบุคคลอ้างอิง จำนวน 2 ท่าน

6) หลักฐานการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับตำแหน่งนักวิจัย  และตำแหน่งอื่นๆ(ถ้ามี

7) หลักฐานการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิจัยระดับนานาชาติ สำหรับตำแหน่งนักวิจัย และตำแหน่งอื่น ๆ (ถ้ามี)

รับสมัครลูกจ้าง-11

ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

วิธีการสมัคร

กรอกข้อมูล และส่งเอกสารสมัครงาน ผ่าน Google Form

ไปที่    https://forms.gle/afqPh4YZFyc6uyEe7

กระบวนการพิจารณา

ทางสถาบันการเรียนรู้จะพิจารณา เอกสารสมัครงาน/หลักฐานประกอบ และ สอบสัมภาษณ์  โดยจะแจ้งผลการคัดเลือกหรือนัดสอบสัมภาษณ์ผ่านทางอีเมล์

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือนตามโครงสร้างของสถาบันการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
 • หากผ่านการทดลองงานจะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยและจะได้รับสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด       

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราพรรณ เกียรติศิริ  โทร.02-4708392


เอกสารอ้างอิง

ใบประกาศรับสมัครลูกจ้าง สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับโครงการ กิจกรรม และวิจัยในการทำงาน

01PR-WorkshopSPSS-14June2021-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับโครงการ กิจกรรม และวิจัยในการทำงาน

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.การวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น และการเลือกใช้งานกราฟได้อย่างเหมาะสม

2.การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

 

จัดโดย Team CELT

 

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม: Online โปรแกรม Zoom
(รับจำนวนจำกัด สำหรับบุคลากร มจธ. เท่านั้น)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ shorturl.at/kxIQ9

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

คอมพิวเตอร์ Laptop ลงโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://download.kmutt.ac.th/

 

ผู้เข้าร่วมจนจบกิจกรรมจะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “ร่ายมนต์สร้างห้องเรียน online ให้มีชีวิต ผ่าน ZOOM”

ร่ายมนต์สร้างห้องเรียนonline-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “ร่ายมนต์สร้างห้องเรียน online ให้มีชีวิต ผ่าน ZOOM”

 วิทยากรโดย

ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 • เข้าใจแนวทางสำหรับการเรียนรู้ผ่านการสอนแบบ Online ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตนเอง

วัน/เวลา

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

เวลา 13.30-15.30 น.

ผ่าน Application ZOOM

รับจำนวนจำกัด

จำนวน 50 ท่านเท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3bWXarp

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา หัวข้อ “เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น”

Poster_เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้า นักศึกษา_Posterเทคนิคขอเชิญนักศึกษา มจธ. และนิสิต นักศึกษา ที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ New Learning Platform #8 รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น”

โดย อาจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมก่อตั้งและนักจิตวิทยาประจำ Jai Center (The Center for the Minds)

กระบวนการเรียนรู้ในประเด็นสำคัญ ได้แก่
1 เทคนิคการสังเกตและการดูแลจิตใจของตนเอง
2 การทำความเข้าใจเพื่อนที่มีภาวะวิตกกังวล

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 17.00-19.00 น.
เป็นกิจกรรมออนไลน์ผ่าน zoom application

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/2ON5NfL
ทีมงานจะส่งลิ้ง ZOOM ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ก่อนวันกิจกรรม