ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ “Soft Skills Assessment”

soft skill 1-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์ มจธ.  บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์ผู้สนใจภายนอก มจธ.

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ “Soft Skills Assessment” ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน การสอนออนไลน์ และรูปแบบอื่นๆ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

1. รู้จักทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ของ Soft Skills Assessment

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

3. ทดลองปฏิบัติ และออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อนำไปใช้จริง

โดย รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้

อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรมฟรี!!

ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/330SbSZ

หมายเหตุ อาจารย์ภายนอก มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม ในจำนวนจำกัด

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

คณะผู้จัดดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ก่อนลงทะเบียน: กรุณาตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม ว่าท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดกระบวนการ

ขอเรียนเชิญนักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Online Workshop – After Action Review (AAR) “ระลึกย้อน…สะท้อนกระบวนคิด”

aar-01

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญนักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Online Workshop – After Action Review  (AAR) “ระลึกย้อนสะท้อนกระบวนคิด

มาร่วมเรียนรู้ ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. รู้จักความหมาย และประโยชน์ของ

1.1.การถอดบทเรียน (Lesson Learned)

1.2. การทบทวนหลังกิจกรรม After Action Review (AAR)

2. เรียนรู้ ขั้นตอน และเทคนิคการถอดบทเรียน

3. ทดลองฝึกปฏิบัติ

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 .

ผ่าน application ZOOM

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3gKCC5y

จัดโดย ทีมพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้

**รับเฉพาะบุคลากร มจธ. จำนวน 20 ที่นั่งเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Executive function ทักษะสมองเพื่อชีวิตและการเรียนรู้ “

brain w3-01

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT)  ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Executive function ทักษะสมองเพื่อชีวิตและการเรียนรู้ “

ชวนมารู้จักความหมายและองค์ประกอบพื้นฐานของ Executive Function (EF) และร่วมเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาทักษะ EF

พูดคุยกับ

น.ส.กานดา เลิศลดาลักษณ์

นักวิจัย สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GEO)

ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.

ผ่าน application Zoom (รับลิ้งหลังกรอกแบบประเมินเข้าร่วมกิจกรรม)

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2Zp4FQW

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญร่วมรับฟัง invited talk หัวข้อ Dynamic reconfiguration and flexibility of functional brain networks

105601665_3069764559736230_746146214104240897_o

Chula CCCN, KMUTT Nx, CHICS และ Chula Neuroscience Center ขอเชิญร่วมรับฟัง invited talk ในหัวข้อ Dynamic reconfiguration and flexibility of functional brain networks

วิทยากรโดย ดร. Ruedeerat Keerativittayayut จาก Chulabhorn Royal Academy ที่จะมาเล่าเกี่ยวกับการศึกษาเครือข่ายการประสานงานของสมอง ว่ามีการปรับเปลี่ยนอย่างไรที่ทำให้เราสามารถประมวลผล จดจำ ตัดสินใจได้ตามบริบทและเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะ และสามารถนำแนวคิดนี้มาขยายผลเพื่อให้เข้าใจปัญหาของผู้ป่วยทางสมองได้หรือไม่ อย่างไร โดยการใช้เทคนิค functional MRI ร่วมกับการวิเคราะห์ผล ที่มุ่งที่จะเข้าใจการประสานงานของสมองหลายๆส่วน (แทนที่จะศึกษาแยกแต่ละส่วนอย่างสมัยก่อน) ภายใต้สมมติฐานว่า สมองแต่ละส่วนนั้นทำงานแยกกันก็จริง แต่ก็ช่วยประสานงานกันเพื่อให้ทำงานซับซ้อนได้

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-14.00 น.
Zoom Meeting ID: 976 2616 6348

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 2 หัวข้อ “User experience in interactive media and cognitive science”

seminar 2

สถาบันการเรียนรู้ (

Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT)  ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 2 หัวข้อ “User experience in interactive media and cognitive science”

พูดคุยกับ

ดร.เก็จแก้ว ธเนศวร

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น.

ผ่าน application Zoom (รับลิ้งหลังกรอกแบบประเมินเข้าร่วมกิจกรรม)

ลิ้งทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2Mu65Dy

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Study the brain through the eyes: tracking the eyes to reveal how the brain works”

Brain science seminar_01

สถาบันการเรียนรู้ (Brain Research Group ร่วมกับ CELT)  ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Study the brain through the eyes: tracking the eyes to reveal how the brain works”

ร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานของสมอง โดยการศึกษาด้วย eye tracking

พูดคุยกับ

ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-11.00 .

ผ่าน application Zoom (รับลิ้งหลังกรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)

ลิ้งทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2yDjsOA

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Smart Online Education Solution”

webinar-01

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “Smart Online Education Solution”

ร่วมเรียนรู้ 10 เทคนิคการใช้ Microsoft Tools จัดการเรียนการสอนออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ

พูดคุยกับ

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในวันวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 .

ผ่าน application Microsoft Teams (จะส่งรายละเอียดห้องทางอีเมล์)

ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/35fcafx

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เข้าถึงผู้เรียนด้วย Podcast”

postcast-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าถึงผู้เรียนด้วย Podcast”

มาทำความรู้จักกันว่า Podcast คืออะไร เราจะสามารถสร้าง Podcast เพื่อกระตุ้นต่อมกระหายของผู้เรียนได้อย่างไรบ้าง

ร่วมพูดคุยกับ

.ผนวกเดช สุวรรณทัต

นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 .

ผ่าน application ZOOM (จะส่ง Link ห้อง ทางอีเมล)

ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/355cNZi

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม CoPs ในหัวข้อ Student Engagement to online course

cop engage-01สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม CoPs ในหัวข้อ Student Engagement to online course

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนออนไลน์ รวมทั้งข้อควรคำนึงถึง ข้อจำกัด และแนวทางคลี่คลายข้อจำกัดต่างๆ

พูดคุยกับ ผศ. ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับ ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ฯ มจธ.

ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.00 .

ผ่าน application ZOOM (จะส่ง Link ห้อง ทางอีเมล์)

ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/2XGGe2b

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ตารางกิจกรรม ศูนย์ CELT ประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563

อัพเดท ตารางกิจกรรม ศูนย์ CELT ประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563

ประกอบด้วย 2 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ webinar และ CoPs โดยใช้แอพพลิเคชั่น ZOOM ค่ะ

ศูนย์ CELT ได้เรียนเชิญวิทยากรหลากหลายท่าน ที่มากด้วยความรู้ และประสบการณ์ มาร่วมแบ่งปันทั้งหลักการและเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในช่วงการการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ขณะนี้

ศูนย์ CELT ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะ^^

schedule-01