ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 5 “Growth Mindset: Developing Intrinsic Motivation to Learn”

growth mindset poster-01

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Growth Mindset: Developing Intrinsic Motivation to Learn”

 

พูดคุยกับ

พัทธ์ดนัย ภูวจรูญกุล

ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. เข้าใจนิยาม และความเป็นมาของ Growth Mindset
 2. เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อ Growth Mindset และการพัฒนาการรเรียนรู้

 

ในวันพฤหัสบดีที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-14.30 น.

ผ่าน application Zoom

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3aNoG9y

 

สอบถามเพิ่มเติม

E-mail : nx@mail.kmutt.ac.th

CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal”

อาจารย์ในยุค New Normal2-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal”

 

วิทยากร โดย

ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Topics

 • Teaching Chemistry with iPad and MS Team
 • Editing a Lecture Video with iMovie
 • Learn & Get Rich with Bingo

 

อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต

นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Topics

 • The New Normal of YouTube
 • Adobe Premiere Pro is so expensive!
 • 10 Tips for Making Videos

 

ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ผ่าน application ZOOM

ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/2O69nRp

 

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 9

beginner open 9-01
สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 9
โดยเปิดที่นั่งเพิ่มเติม ประกอบด้วย 3 กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 01:00 PM – 04:30 PM
หัวข้อ TEACHING SPIRIT & STUDENT DIVERSITY
โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30 AM – 04:30 PM
หัวข้อ TEACHING APPROACHES FOR LEARNING OUTCOMES: ACTIVE LEARNING
โดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30 AM – 04:30 PM
หัวข้อ ASSESSING LEARNING OUTCOMES
โดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30 AM – 04:00 PM
หัวข้อ OPEN COMMUNICATION WITH STUDENTS
โดย คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย ผู้รับบริการให้คำปรึกษา
ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14
ด่วน รับจำนวนจำกัด!!!
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2K6EnPr

ประกาศรับสมัครนักวิจัย สถาบันการเรียนรู้

Page1-01

เอกสารการรับสมัคร รับสมัครนักวิจัย-สถาบันการเรียนรู้-จำนวน-1-อัตรา

สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลในตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติงานภายในสถาบันการเรียนรู้
รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งเอกสารสมัครงาน ที่ https://bit.ly/2VsdLun

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ACADEMIC WRITING FOR RESEARCH จรดปากกาเขียน… ชิ้นงานภาษาอังกฤษ

ACADEMIC WRITING FOR RESEARCH-01
สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ACADEMIC WRITING FOR RESEARCH จรดปากกาเขียน… ชิ้นงานภาษาอังกฤษ
วิทยากร โดย ดร.ศุภนิดา ภิยโยทัย นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้
สิ่งที่ได้เรียนรู้:
1. พัฒนาทักษะงานเขียนภาษาอังกฤษ และทดลองฝึกฝน synthesis writing
2. เข้าใจรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการ เกร็ดความรู้ในการใช้ภาษาเพื่อพัฒนางานเขียน และปัจจัยที่ส่งผลต่องานเขียน
3. วิเคราะห์จุดเด่น จุดปรับปรุง ในงานเขียนของตนเอง
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
1. Draft งานเขียนเชิงวิชาการที่มีอยู่ (ถ้ามี)
2. หัวข้อหรือแนวคิดงานวิจัยที่ตนเองสนใจ (ถ้ามี)
3. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
เวลา: 9.00-16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 13 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/39qpS3k
จัดโดย CELT TEAM สถาบันการเรียนรู้
สอบถามเพิ่มเติม
CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt
E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษาเบื้องต้น

Research for Learning supporter-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษาเบื้องต้น

วิทยากร โดย ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี และดร.วิทวัส มิ่งวานิช

สิ่งที่ได้เรียนรู้:
– กรอบแนวคิดในการจัดทำงานวิจัย/ศึกษาผล เพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา: 09.00-16.30 น.

ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3kv33hM

รับจำนวนจำกัด เฉพาะ บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ.

จัดโดย CELT TEAM สถาบันการเรียนรู้

สอบถามเพิ่มเติม
CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt
E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง

Page1

เอกสารการรับสมัคร รับสมัครลูกจ้างสถาบันการเรียนรู้-3-ตำแหน่ง

สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลในตำแหน่งนักวิจัย ตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา และผู้ประสานงานโครงการฯ (JSTP) ปฏิบัติงานภายในสถาบันการเรียนรู้
รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 16 ตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม https://bit.ly/2FFSQiW

ส่งเอกสารสมัครงาน ที่ https://forms.gle/s7JANUjXiPntrSX16

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop หัวข้อ Visual Note-taking

Visual note-taking-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Workshop หัวข้อ Visual Note-taking

สิ่งที่ได้เรียนรู้:

 • หลักการและแนวคิดของ Visual Note-taking
 • เทคนิคการจดบันทึกแบบ Visual Note-taking
 • ฝึกฝนทักษะการจดบันทึกเรื่องราวหรือองค์ความรู้ แบบ Visual Note-taking

ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม

จัดโดย Team CELT

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3mkXbZG

หมายเหตุ รับเฉพาะบุคลากร มจธ.

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม workshop “Counselling การให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหา”

counselling-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม workshop “Counselling การให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหา”

สิ่งที่ได้เรียนรู้:

1. การให้คำปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง

2. แนวทางเพื่อประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นหรือการพูดคุยระหว่างบุคคลเพื่อคลี่คลายปัญหา

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากรโดย คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/30JTYtW

หมายเหตุ รับเฉพาะบุคลากร มจธ.

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop “Premiere Pro Basic เพื่อผลิตสื่อการสอนดิจิทัล”

premiere-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Workshop “Premiere Pro Basic เพื่อผลิตสื่อการสอนดิจิทัล”

ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14

สิ่งที่ได้เรียนรู้:

1. รู้จักกระบวนการผลิตชิ้นงานสื่อการสอนวิดีโอ และทีมบุคลากรในการทำงาน

2. รู้จักเครื่องมือ กระบวนการทำงาน และเทคนิคตัดต่อเบื้องต้น ของโปรแกรม Adobe Premiere Pro

3. ฝึกฝนการใช้งานเครื่องมือ เพื่อตัดต่อวิดีโอ

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/33mz320

หมายเหตุ โปรดเตรียมคอมพิวเตอร์ของท่าน พร้อมลงโปรแกรมให้พร้อม มาในวันกิจกรรม

หากท่านมีวิดีโอที่ต้องการตัดต่อแล้ว สามารถนำมาในกิจกรรมได้

โดย ท่านสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ.  https://www.cc.kmutt.ac.th/download.html

ตรวจสอบ Spec คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการอบรม

https://helpx.adobe.com/premiere-pro/system-requirements.html

จัดกิจกรรมโดย CELT TEAM สถาบันการเรียนรู้

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com