รูบริคคืออะไร

รูบริคคืออะไร

รูบริคเป็นเครื่องมือในการให้คะแนน (scoring tool) ที่มีการอธิบายระดับคุณภาพของพฤติกรรมหรือสิ่งที่ประเมิน ใช้ได้ทั้งในการประเมินกระบวนการ และผลงาน สามารถใช้ได้ทั้งในการสอน และการประเมิน

  • Performance ที่จะระบุในรูบริคมาจากผลการเรียนรู้ของการเรียนการสอนนั้น ๆ
  • รูบริคเป็นตัวชี้วัด (indicator) ของผลการเรียนรู้
  • ประเภทของ performance แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ process และ product

รูบริคมีความสำคัญอย่างไรในการประเมินการเรียนรู้

รูบริค ช่วยในการสอน ทำให้ผู้สอนได้เจาะจงไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการเน้นตามสิ่งที่ตนต้องการ “สอน”  นับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมโยงระหว่างการสอนกับการประเมิน
รูบริค ช่วยในการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้ถึงความคาดหวังของการเรียนนั้นๆ หรือเป้าหมายของการเรียนรู้ โดยเฉพาะหากเป็นการใช้รูบริคที่ออกแบบและนำมาใช้โดยเน้นที่การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน (ดู ประเภทของการประเมินใน Resources) โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนซ้ำๆ และใช้เกณฑ์ประเมินรูบริคแบบเดิมที่จะช่วยให้เห็นถึงเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาได้ ในกรณีที่ให้ผู้เรียนมีส่วนนการคิดเกณฑ์และรายละเอียดของรูบริค ยังถือเป็นการฝึกให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายไปที่เรื่องของการเรียนรู้อยู่เสมอในการทำงานที่มอบหมายเหล่านั้นว่ามากกว่าเน้นที่งการทำงานให้เสร็จ


ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยในการเขียนและใช้รูบริค

Task-based, not learning-based
ใช้รูบริคเพื่อประเมินความสำเร็จของกิจกรรม/การทำงานนั้นๆ มากกว่าที่การเรียนรู้หรือ LO เป็นรูบริคที่เขียนเกณฑ์การประเมินที่แสดงถึง “ตัวงาน” ไม่ใช่เกณฑ์ที่จะบ่งชี้ถึงผลการเรียนรู้ กลายเป็นการประเมินว่าทำกิจกรรมเสร็จตามที่กำหนดหรือไม่ ถือว่าบรรลุเพียงการทำงานที่จบ/ครบถ้วนขั้นตอน ต่างจากรูบริคที่ดีซึ่งควรเป็น learning-based หรือที่เน้นว่าเกิดการเรียนรู้อะไรในการทำกิจกรรม/ขั้นตอนนั้น
Confusing rubrics with requirements or quantities
เป็น “checklist” ที่ประเมินถึงการทำตามข้อกำหนด (compliance) ว่าทำ/ไม่ทำ หรือ มี/ไม่มี ในสิ่งที่ไม่ได้บ่งชี้การเรียนรู้ หรือการตรวจปริมาณ หากใช้รูบริคเพื่อการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีคิดนี้ ก็เท่ากับกำลังทำให้ผู้เรียนให้ความสนใจกับการทำงานให้ครบถ้วนแต่อาจไม่ได้เรียนรู้อะไร
Confusing rubrics with evaluative rating scales
คำอธิบายพฤติกรรมไม่ได้บอกรายละเอียดใดๆ แต่มีเพียงการแบ่งเป็น rating scales เช่น Excellent, Good, Fair, Poor หรือใช้กราฟฟิคที่สื่อว่าดี-แย่ เป็นต้น เพื่อเพื่อตัดสินในลักษณะของการไล่ระดับจากน้อย-มาก ไม่ดี-ดี โดยที่ไม่มีคำอธิบายว่าคุณภาพของแต่ละระดับเป็นอย่างไร