โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงพยายามสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยแสวงหาความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง สถาบันการเรียนรู้ได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งได้รับรู้และเข้าใจบริบทของมจธ. ให้ครบทุกด้าน ทั้งนี้เป้าหมายหลักในการพัฒนาบุคลากรใหม่มี 4 ประการ คือ 1. การสร้างความเป็นครูมืออาชีพตามแบบของ มจธ. 2. การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัย 3. การมีจิตอาสาในการบริการวิชาการ 4. การทำความรู้จัก มจธ.

ผู้เข้ารับการพัฒนา

พนักงานใหม่สายวิชาการ (อาจารย์และนักวิจัย) ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยแบ่งออกเป็นรุ่น รุ่นละประมาณ 20-30 คน แต่ละรุ่นใช้เวลาอบรมประมาณ 4-5 เดือน หรือคิดเป็นประมาณ 43 วันทำการ

ประเภทของกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆจะถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ และบางครั้งจะรวมวันเสาร์-วันอาทิตย์ กรณีทำกิจกรรมนอกสถานที่ ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใหม่สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. การบรรยาย/เสวนา

เป็นกิจกรรมที่เน้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางการศึกษา บริบทด้านการวิจัย และการทำงานที่มจธ. เช่น
– ความท้าทายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
– ADVANCE EDUCATION IN THE NEW GLOBAL LANDSCAPE
– ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมจธ.ในทศวรรษหน้า
– นโยบายวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
– การรู้จักกลไกบริหารของมจธ. เพื่อความมั่นคงในการทำงาน

2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งเรื่อง การให้คำปรึกษา และการใช้เครื่องมือทันสมัยช่วยในการเรียนการสอน การสอนแบบ ACTIVE LEARNING ตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่

– หลากวิธีในการสอน
– เทคนิคการให้คำปรึกษา
– LEARNING TOOLS

3.การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงานของแต่ละรุ่นจะจัดประมาณเดือนละ 1 ครั้ง มีระยะเวลา 1-3 วัน ซึ่งโดยรวมแล้วจะทำให้นักวิชาการรุ่นใหม่ได้ค้นพบหัวข้อวิจัยที่เ็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เกิดจิตสำนึกที่จะทำงานเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม และเข้าใจในการทำงานของมจธ. ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะโครงการที่สนับสนุนโครงการหลวง และโครงการตามพระราชดำริ รวมทั้งเกิดความตระหนักถึงหน้าที่ของครู ได้เห็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ตัวอย่างสถานที่ที่ไปศึกษาดูงาน ได้แก่

– โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน
– การจัดการศึกษาในรูปแบบ WORK-INTERGRATED LEARNING (WiL) ที่บริษัทไทยออลย์ บริษัท IRPC และบริษัทเบทาโกร

4. การทำโครงงาน

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความสนิทสนมกันมากขึ้น และได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ โครงงานที่ทุกรุ่นทำเหมือนกัน ได้แก่

– NAS MAGAZINE
– TEACHING REFLECTION