กว่าจะมาเป็นจิตตปัญญาศึกษา มหิดล (CoPs ครั้งที่ 11)

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 สถาบันการเรียนรู้ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ผ่านกระบวนการ Facilitate เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  ณ.อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น14 ซึ่งกิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนกรมืออาชีพ ครั้งที่11ในหัวข้อ กว่าจะมาเป็นจิตตปัญญาศึกษา มหิดล ได้เชิญ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร รองผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล มาเล่าความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มภาคี ที่มีสมาชิกด้านการศึกษาที่สนใจในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และสลับกันมาถ่ายทอดเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งถอดองค์ความรู้เพื่อ นำมาปรับใช้ และพัฒนาหลักสูตรการสอน จนกลายมาเป็นจิตตปัญญาศึกษาในปัจจุบัน