about CELT

วิสัยทัศน์

พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีและความมีส่วนร่วมของนักศึกษา

พันธกิจ
•    เพิ่มพูนสมรรถนะของอาจารย์ด้วยการจัดฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษา และการสัมมนาด้านการเรียนการสอน
•    สร้างชุมชนสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องเทคนิคการเรียนการสอนแบบใหม่
•    สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เช่น เทคนิคการสอน สื่อการสอน การทำวิจัยในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา

staffs