สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำ Hybrid Learning สู่การปฏิบัติ

Poster

เปิดรับที่นั่ง Onsite เพิ่มเติมสำหรับบุคลากร มจธ. จำนวน 10 ที่นั่ง ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ตึก S3

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การนำ Hybrid Learning สู่การปฏิบัติ

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid learningกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์
 2. แลกเปลี่ยนเทคนิคการประยุกต์ใช้การถอดบทเรียนกับการจัดการเรียนการสอน

วิทยากรโดย

 1. ดร.จักรภพ วงศ์วิวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. อ.ดวงใจชนก พรรษา คณะศิลปศาสตร์
 3. คุณสุมนา สุวรรณอำภา CELT

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3AkjYgh

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด 50 คน

มี E-certificate  หากท่านเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

NLP#19 Learning Design for Financial Planning ออกแบบการเรียนรู้ ด้านการบริหารการเงิน

NLP19

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #19
Learning Design for Financial Planning
ออกแบบการเรียนรู้ ด้านการบริหารการเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น.
ผ่าน Zoom Application

วิทยากรโดย
ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง, SFHEA อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้
อาจารย์พชร จันทร์ศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ

เป้าหมายการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ศึกษาค้นคว้าและออกแบบการเรียนรู้ด้านบริหารการเงินจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวางแผนการเงินไปปรับใช้กับผู้เรียน

ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3AI75hu
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385  Line:@646ernjg

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #18 KOSEN KMUTT : Innovative Practical Engineer

Poster_NLP18-01

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #18
KOSEN KMUTT : Innovative Practical Engineer
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

วิทยากร จากโครงการ KOSEN KMUTT

 1. ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
 2. Dr.Kano Seiji
 3. Dr.Takashima Takaaki
 4. อ.ธรรศ อยู่สุนทร
 5. อ.จินตนา วงค์ต๊ะ
 6. อ.วิทูร บุญโพธิ์
 7. อ.วิวัฒน์วงศ์ กีรติการุณย์
 8. อ.ปัณณภัสร์ เลิศโกมลวิทย์

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาผู้เรียนตามวิถี KOSEN KMUTT ให้เป็นผู้มีความสามารถรอบด้านและทุกมิติ
 2. บทเรียนจากการจัดการเรียนรู้จากโครงการ KOSEN KMUTT
 3. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนได้ที่    https://bit.ly/3J3DscU
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385  Line:@646ernjg