ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Story-based Learning” บทเรียนการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์

poster-01

สำนักงานห้องเรียนวิศว์ – วิทย์ ร่วมกับ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน
สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #17
Story-based Learning”
บทเรียนการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์ 
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากรจากสำนักงานห้องเรียน วิศว์ – วิทย์ โครงการ วมว.

  • ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
  • อาจารย์ชนกานต์ โกรวโซว
  • อาจารย์วิทูร บุญโพธิ์
  • ดร.เอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์
  • ดร.อานนท์ ทองซาว
  • อาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศโกมลวิทย์

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. บทเรียน และประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบ Story-based Learning ตามแนวทางของห้องเรียน วิศว์ – วิทย์
  2. ทิศทางการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษอย่างรอบด้านและทุกมิติ
  3. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนได้ที่   https://bit.ly/3osTm6X
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385  Line:@646ernjg

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ New Learning Platform #16 “Skill Mapping in Practice”

โปสเตอร์-01

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ New Learning Platform #16 “Skill Mapping in Practice” ประสบการณ์จากการนำ Skill Mapping ไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
วิทยากร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. รศ. ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
สิ่งที่ได้เรียนรู้
1. แนวทางการนำ Skill Mapping ไปปรับใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคผู้ใช้บัณฑิต
2. ประสบการณ์การใช้ Skill Mapping เพื่อพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
3. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ทางวิชาการ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3B0HFfx
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385 Line:@646ernjg

ขอเชิญร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ Active Learning for Hybrid Teaching Methodologies

pr active learning-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ
Active Learning for Hybrid Teaching Methodologies
สิ่งที่ได้เรียนรู้
1. แนวทางการออกแบบการสอนที่เป็น Active Learning สำหรับ Hybrid Learning
2. ฝึกปฏิบัติออกแบบ และนำมาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้การให้คำแนะนำจากวิทยากร
วิทยากรโดย อาจารย์วรงค์ ถาวระ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ผ่าน Application ZOOM
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3yZAYbS
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด 50 คน
มี E-certificate หากท่านเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385