web-celt-thumbnail-industial-fa-regis

ขอเชิญบุคลากร มจธ.เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาผู้เกื้อหนุนฝ่ายอุตสาหกรรม

Basic-01Basic-02

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร มจธ. ที่สนใจ เข้าร่วมหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อการทำงานเชิงรุกกับภาคอุตสาหกรรม

เมื่อมหาวิทยาลัยต้องรับบทบาทในการผลิตและพัฒนาผู้เรียน ที่เป็นคนวัยทำงานมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีทักษะขั้นสูง ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคต ทำให้บทบาทของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนตาม

ศูนย์ iMAF สำนักเคเอ็กซ์  (KX-build Academy) ร่วมกับโครงการ C-ChEPS สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ได้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาผู้เกื้อหนุนฝ่ายอุตสาหกรรม (Basic Industrial Facilitator Development Program) โดยใช้ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้ง และประสบการณ์ในการพัฒนากำลังคนเพื่อทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี

หลักสูตรนี้มี 3 หลักสูตรย่อย ได้แก่

  1. Industrial Coordinator (เหมาะกับผู้ที่มีบทบาทในการประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ)
  2. Industrial Lecturer (เหมาะกับผู้ที่มีบทบาทในการออกแบบหลักสูตรและการจัดอบรมเพื่อพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม เป็นทั้งผู้สอนและผู้ประเมินผลการเรียนรู้)
  3. Industrial Facilitator (เหมาะกับผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุน อย่างใกล้ชิดหรือรายบุคคล เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน)

โดยท่านสามารถเลือกเรียนโมดูลแนะนำ และโมดูลอื่น ๆ ที่สนใจได้ไม่จำกัด ที่มีมากถึง 15 โมดูล
สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรคือ

  1. เวทีให้พบกับภาคอุตสาหกรรม
  2. ต้นแบบหลักสูตรฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรมตามความเชี่ยวชาญของท่าน ที่ออกแบบตามหลัก OBE
  3. เทคนิค วิธีการในการเกื้อหนุนการเรียนรู้ (Facilitation)
  4. ประกาศนียบัตร จากศูนย์ผู้เกื้อหนุนฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันการเรียนรู้ มจธ.  เมื่อผ่านการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  5. ได้รับการบันทึกชื่อลงใน Industrial Facilitator list , KMUTT เพื่อรับโอกาสในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตามความเชี่ยวชาญของท่าน ในอนาคต

หากสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ Link ด้านล่าง  หรือ สแกน QR Code ได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมอบรมฟรี สำหรับบุคลากร มจธ.)
Link สมัครเข้าร่วมโครงการ:  https://forms.office.com/r/n5r0STT2vq

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันการเรียนรู้
02-470-8385
นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต :นักพัฒนาการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published.