ขอเชิญบุคลากร มจธ.เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาผู้เกื้อหนุนฝ่ายอุตสาหกรรม

Basic-01Basic-02

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร มจธ. ที่สนใจ เข้าร่วมหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อการทำงานเชิงรุกกับภาคอุตสาหกรรม

เมื่อมหาวิทยาลัยต้องรับบทบาทในการผลิตและพัฒนาผู้เรียน ที่เป็นคนวัยทำงานมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีทักษะขั้นสูง ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคต ทำให้บทบาทของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนตาม

ศูนย์ iMAF สำนักเคเอ็กซ์  (KX-build Academy) ร่วมกับโครงการ C-ChEPS สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ได้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาผู้เกื้อหนุนฝ่ายอุตสาหกรรม (Basic Industrial Facilitator Development Program) โดยใช้ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้ง และประสบการณ์ในการพัฒนากำลังคนเพื่อทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี

หลักสูตรนี้มี 3 หลักสูตรย่อย ได้แก่

 1. Industrial Coordinator (เหมาะกับผู้ที่มีบทบาทในการประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ)
 2. Industrial Lecturer (เหมาะกับผู้ที่มีบทบาทในการออกแบบหลักสูตรและการจัดอบรมเพื่อพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม เป็นทั้งผู้สอนและผู้ประเมินผลการเรียนรู้)
 3. Industrial Facilitator (เหมาะกับผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุน อย่างใกล้ชิดหรือรายบุคคล เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน)

โดยท่านสามารถเลือกเรียนโมดูลแนะนำ และโมดูลอื่น ๆ ที่สนใจได้ไม่จำกัด ที่มีมากถึง 15 โมดูล
สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรคือ

 1. เวทีให้พบกับภาคอุตสาหกรรม
 2. ต้นแบบหลักสูตรฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรมตามความเชี่ยวชาญของท่าน ที่ออกแบบตามหลัก OBE
 3. เทคนิค วิธีการในการเกื้อหนุนการเรียนรู้ (Facilitation)
 4. ประกาศนียบัตร จากศูนย์ผู้เกื้อหนุนฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันการเรียนรู้ มจธ.  เมื่อผ่านการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 5. ได้รับการบันทึกชื่อลงใน Industrial Facilitator list , KMUTT เพื่อรับโอกาสในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตามความเชี่ยวชาญของท่าน ในอนาคต

หากสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ Link ด้านล่าง  หรือ สแกน QR Code ได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมอบรมฟรี สำหรับบุคลากร มจธ.)
Link สมัครเข้าร่วมโครงการ:  https://forms.office.com/r/n5r0STT2vq

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันการเรียนรู้
02-470-8385
นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต :นักพัฒนาการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Neuroscience for Life ในซีรีส์ด้าน Advanced Neurotechnology and Its Implications

poster seminar-01 poster seminar-02

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience Center for Research and Innovation) สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Neuroscience for Life ในซีรีส์ด้าน Advanced Neurotechnology and Its Implications เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการทำงานของระบบประสาท ด้วยการประสานความรู้ในงานวิจัยด้าน neuroscience กับ computational science เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์

โดยมีกำหนดการดังนี้

 1. Computational neuroscience and neurological disorders

ประสาทวิทยาการคำนวณและโรคทางสมอง
วันอังคารที่ 28 มิ.ย. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย ดร.ณัฐธิดา รุ่งรัศมีทวีมานะ
Salk Institute for Biological Studies, San Diego, California, USA

 1. Neuroimaging and its clinical applications

เทคนิคภาพฉายรังสีสมองและประโยชน์ทางการแพทย์
วันอังคารที่ 5 ก.ค. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย อ.ดร.ฤดีรัตน์ กีรติวิทยายุต และ อ.ชญานนท์ ภมะราภา
โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 1. Using deep learning to accelerate magnetic resonance imaging (MRI)

การใช้การเรียนรู้เชิงลึกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการวิเคราะห์ภาพถ่ายสมองจากMRI
วันอังคารที่ 12 ก.ค. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย ดร. อิทธิ ฉัตรนันทเวช
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 1. Neuroscience of aging and cognitive impairment

ประสาทวิทยาศาสตร์อธิบายภาวะเสื่อมถอยของสมองและการรู้คิดในผู้สูงอายุ
วันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 13:00 น. -15:00น.
โดย อ.ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. Explainable AI for neuropsychological diagnosis

การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยวินิจฉัยความผิดปกติทางสมอง
วันอังคารที่ 2 ส.ค. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย อ.ดร.ธิปรัชต์ โชติบุตร
Chula Intelligent and Complex Systems Lab,
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 1. Objective Measurements of Sleepiness in Healthy Humans

ดัชนีทางประสาทสำหรับวัดคุณภาพการนอนในประชากรที่มีสุขภาพดี
วันอังคารที่ 9 ส.ค. 65เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย ดร.ฐิตาภรณ์ ฉายศิลป์รุ่งเรือง
Walter Reed Army Institute of Research | WRAIR · Center for Military Psychiatry and Neuroscience Research, Silver Spring, Maryland, USA

กรุณาลงทะเบียน (ฟรี) เพื่อรับการยืนยัน และ Zoom Link เพื่อเข้าร่วมสัมมนา
ตาม Link หรือ scan QR Code
https://forms.gle/y74HgHQNHwC6XVtK6

ติดต่อสอบถามได้ที่
CELT Line Official Account ID: @celtkmutt
Email: duanghathai.wiw@kmutt.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #15 “การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping”

NLP15-01

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ในกิจกรรมออนไลน์

New Learning Platform #15
“การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ”

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 12.00 น.

วิทยากร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ศ. ดร.สุรินทร์ คำฝอย อดีต รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  และ รศ. ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ รักษาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) ตามความต้องการของภาคผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละสายงาน
 2. แนวทางการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการจัดทำและวิเคราะห์ Skill Mapping ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
 3. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ทางวิชาการ ในการจัดทำ Skill Mapping กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Reinventing University System
ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3xmhPQS
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385