web celt thumbnail nlp14-01

ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ในกิจกรรม New Learning Platform #14 เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา”

PosterNLP14_NLP14_Poster

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา  เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ในกิจกรรมออนไลน์

New Learning Platform #14
เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา”

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร ศ. ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. การสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา
  2. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ทางวิชาการ
  3. ทดลองวางแผนสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ

ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3NiBUN2

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385

Leave a Reply

Your email address will not be published.