ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 12

Beginner-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 12

เปิดที่นั่งเพิ่มเติม ประกอบด้วย 7 กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

1.SOCIAL LAB วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. วิทยากร ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ
2.OUTCOME-BASED EDUCATION วันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร CELT TEAM
3.TEACHING SPIRIT & STUDENT DIVERSITY วันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา13.00-16.30 น.
วิทยากร ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.TECH FOR TEACHING AND LEARNING วันที่ 24 มิ.ย. 65 09.00-12.00 น. วิทยากร ETS TEAM
5.ASSESSING LEARNING OUTCOMES วันที่ 29 มิ.ย. 65 เวลา 09.00-16.30 น.
วิทยากร รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
6.OUTCOMES: ACTIVE LEARNING วันที่ 30 มิ.ย. 65 เวลา 09.00-16.30 น.
วิทยากร รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
7.LEARNING MANAGEMENT SYSTEM วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร LEB2 TEAM

ด่วน รับจำนวนจำกัด!!!
เฉพาะบุคลากร มจธ.

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3a0Q2wb
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ในกิจกรรม New Learning Platform #14 เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา”

PosterNLP14_NLP14_Poster

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา  เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ในกิจกรรมออนไลน์

New Learning Platform #14
เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา”

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร ศ. ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. การสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา
  2. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ทางวิชาการ
  3. ทดลองวางแผนสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ

ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3NiBUN2

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ Rubric Design for Hybrid Learning

โปสเตอร์-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ
Rubric Design for Hybrid Learning

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. เรียนรู้หลักการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubric
  2. แนวทางและขั้นตอนการออกแบบ Scoring Rubric สำหรับ Hybrid Learning
  3. เทคนิคการใช้ Scoring Rubric เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน

วิทยากรโดย รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/37DiQtN

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด 25 คน

มี E-certificate  หากท่านเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385