รูบริคคืออะไร

รูบริคคืออะไร

รูบริคเป็นเครื่องมือในการให้คะแนน (scoring tool) ที่มีการอธิบายระดับคุณภาพของพฤติกรรมหรือสิ่งที่ประเมิน ใช้ได้ทั้งในการประเมินกระบวนการ และผลงาน สามารถใช้ได้ทั้งในการสอน และการประเมิน

  • Performance ที่จะระบุในรูบริคมาจากผลการเรียนรู้ของการเรียนการสอนนั้น ๆ
  • รูบริคเป็นตัวชี้วัด (indicator) ของผลการเรียนรู้
  • ประเภทของ performance แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ process และ product

รูบริคมีความสำคัญอย่างไรในการประเมินการเรียนรู้

รูบริค ช่วยในการสอน ทำให้ผู้สอนได้เจาะจงไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการเน้นตามสิ่งที่ตนต้องการ “สอน”  นับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมโยงระหว่างการสอนกับการประเมิน
รูบริค ช่วยในการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้ถึงความคาดหวังของการเรียนนั้นๆ หรือเป้าหมายของการเรียนรู้ โดยเฉพาะหากเป็นการใช้รูบริคที่ออกแบบและนำมาใช้โดยเน้นที่การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน (ดู ประเภทของการประเมินใน Resources) โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนซ้ำๆ และใช้เกณฑ์ประเมินรูบริคแบบเดิมที่จะช่วยให้เห็นถึงเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาได้ ในกรณีที่ให้ผู้เรียนมีส่วนนการคิดเกณฑ์และรายละเอียดของรูบริค ยังถือเป็นการฝึกให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายไปที่เรื่องของการเรียนรู้อยู่เสมอในการทำงานที่มอบหมายเหล่านั้นว่ามากกว่าเน้นที่งการทำงานให้เสร็จ


ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยในการเขียนและใช้รูบริค

Task-based, not learning-based
ใช้รูบริคเพื่อประเมินความสำเร็จของกิจกรรม/การทำงานนั้นๆ มากกว่าที่การเรียนรู้หรือ LO เป็นรูบริคที่เขียนเกณฑ์การประเมินที่แสดงถึง “ตัวงาน” ไม่ใช่เกณฑ์ที่จะบ่งชี้ถึงผลการเรียนรู้ กลายเป็นการประเมินว่าทำกิจกรรมเสร็จตามที่กำหนดหรือไม่ ถือว่าบรรลุเพียงการทำงานที่จบ/ครบถ้วนขั้นตอน ต่างจากรูบริคที่ดีซึ่งควรเป็น learning-based หรือที่เน้นว่าเกิดการเรียนรู้อะไรในการทำกิจกรรม/ขั้นตอนนั้น
Confusing rubrics with requirements or quantities
เป็น “checklist” ที่ประเมินถึงการทำตามข้อกำหนด (compliance) ว่าทำ/ไม่ทำ หรือ มี/ไม่มี ในสิ่งที่ไม่ได้บ่งชี้การเรียนรู้ หรือการตรวจปริมาณ หากใช้รูบริคเพื่อการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีคิดนี้ ก็เท่ากับกำลังทำให้ผู้เรียนให้ความสนใจกับการทำงานให้ครบถ้วนแต่อาจไม่ได้เรียนรู้อะไร
Confusing rubrics with evaluative rating scales
คำอธิบายพฤติกรรมไม่ได้บอกรายละเอียดใดๆ แต่มีเพียงการแบ่งเป็น rating scales เช่น Excellent, Good, Fair, Poor หรือใช้กราฟฟิคที่สื่อว่าดี-แย่ เป็นต้น เพื่อเพื่อตัดสินในลักษณะของการไล่ระดับจากน้อย-มาก ไม่ดี-ดี โดยที่ไม่มีคำอธิบายว่าคุณภาพของแต่ละระดับเป็นอย่างไร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ New Learning Platform #12 “เรื่องเล่าจากครู….เรียนรู้จากประสบการณ์จัดชั้นเรียนแบบผสมผสาน: Hybrid Learning”

nlp12-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์
New Learning Platform #12
“เรื่องเล่าจากครู….เรียนรู้จากประสบการณ์จัดชั้นเรียนแบบผสมผสาน: Hybrid Learning”
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.
พบกับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT
ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
• Hybrid Learning: การออกแบบ การนำไปใช้ ปัญหา และการแก้ไข
• การให้คำปรึกษาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
• Hybrid Learning: ประสบการณ์การนำ Technology for Teaching นำไปปรับใช้ โดยอ้างอิงแนวคิด TPACK
ดร.ภาณุ แสง-ชูโต ภาควิชามีเดียอาตส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
• Hybrid Learning: ในการออกแบบการสอนที่เป็นแบบ project-based
• กิจกรรมการเรียนรู้ที่ร่วมคิดและปรับไปพร้อมกับนักศึกษา
ผู้ร่วมกิจกรรมเสวนาจะได้เรียนรู้
ข้อค้นพบและบทเรียนจากคณาจารย์จากหลากหลายสาขา
จากประสบการณ์การจัดชั้นเรียนแบบผสมผสาน Hybrid Learning
ตั้งแต่การออกแบบการเรียนการสอน วิธีการสอน ปัญหาที่พบและการแก้ไข
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3fqYjsu
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ E-mail : celt.kmutt@gmail.com