สมัครงาน-01

เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ผู้ประสานงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-01

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ผู้ประสานงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-02

1. คุณสมบัติ

 • เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (หากจบในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และจัดการข้อมูล
 • มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักการให้บริการ
 • มีความสามารถในการใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศในระดับดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. หน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ

 • ติดต่อประสานงานกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะทำงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนหรือ Junior Science Talent Project (JSTP) ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ดูแลและจัดการงบประมาณในการดำเนินงาน รวมถึงวางแผนการดำเนินงานของโครงการฯ
 • จัดประชุมโครงการฯ สรุปรายงานการประชุม และรายงานประจำปีของโครงการฯ
 • จัดทำหนังสือราชการ ทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
 • ดำเนินการรับสมัคร และจัดการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
 • ติดต่อประสานกับนักเรียน เกี่ยวกับทำโครงงานวิทยาศาสตร์และติดตามประเมินผลโครงงานนักเรียนในโครงการฯ
 • งานมอบหมายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน-03

3. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

  • ใบสมัครงาน (สามารถ Download ได้ที่ https://bit.ly/38Xxucm)
  • สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
  • ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
  • เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)สมัครงาน-04

4. การสมัคร
ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ผ่าน Google Form ที่ https://bit.ly/3A8RBjD
ตั้งแต่วันนี้ – 20 ตุลาคม 2564

5. การคัดเลือก
กำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 2 เรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 เข้าสัมภาษณ์

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริอร, คุณจิราพรรณ โทร. 02 470 8392 , 080 235 5334

Leave a Reply

Your email address will not be published.