เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ผู้ประสานงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-01

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ผู้ประสานงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-02

1. คุณสมบัติ

 • เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (หากจบในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และจัดการข้อมูล
 • มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักการให้บริการ
 • มีความสามารถในการใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศในระดับดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. หน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ

 • ติดต่อประสานงานกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะทำงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนหรือ Junior Science Talent Project (JSTP) ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ดูแลและจัดการงบประมาณในการดำเนินงาน รวมถึงวางแผนการดำเนินงานของโครงการฯ
 • จัดประชุมโครงการฯ สรุปรายงานการประชุม และรายงานประจำปีของโครงการฯ
 • จัดทำหนังสือราชการ ทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
 • ดำเนินการรับสมัคร และจัดการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
 • ติดต่อประสานกับนักเรียน เกี่ยวกับทำโครงงานวิทยาศาสตร์และติดตามประเมินผลโครงงานนักเรียนในโครงการฯ
 • งานมอบหมายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน-03

3. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

  • ใบสมัครงาน (สามารถ Download ได้ที่ https://bit.ly/38Xxucm)
  • สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
  • ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
  • เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)สมัครงาน-04

4. การสมัคร
ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ผ่าน Google Form ที่ https://bit.ly/3A8RBjD
ตั้งแต่วันนี้ – 20 ตุลาคม 2564

5. การคัดเลือก
กำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 2 เรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 เข้าสัมภาษณ์

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริอร, คุณจิราพรรณ โทร. 02 470 8392 , 080 235 5334

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #11 เรื่องเล่าจากครู… “ล้มเหลวเพื่อเรียนรู้”

poster ล้มเหลวเพื่อเรียนรู้-01
CELT KMUTT ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ
ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม New Learning Platform #11 เรื่องเล่าจากครู… “ล้มเหลวเพื่อเรียนรู้”
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ผ่าน ZOOM Application
อาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยน
– ผศ.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
– ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
– อ.คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ สถาบันการเรียนรู้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยน
1. บทเรียนความล้มเหลว และการเรียนรู้ จากการจัดการเรียนการสอนในวิชาด้านเคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์
2. ความพยายามทดลองและปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3zenTs5
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงรุก_โปสเตอร์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู็เชิงรุก01

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร: รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก

และดร.จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย บัวระพันธ์ นักวิจัยละผู้ช่วยวิทยากร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลา
วันพฤหัสบดีที่ 22-23 กันยายน 2564
เวลา: 09.00 – 12.00 น.
แอพพลิเคชั่น zoom

สิ่งที่ได้เรียนรู้:

 1. ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ TPACK
 2. เทคนิคการสอนออนไลน์แบบ Active Learning

ผู้เข้าร่วมจะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3gJcqup

รับจำนวนจำกัด เฉพาะนักพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. จำนวน 24 คน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Visual Thinking for Collaborative Learning

poster visual thinking_poster visual

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Visual Thinking for Collaborative Learning

วิทยากรโดย
คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (มะโหนก) และ คุณอมราภรณ์  อนวัชสกุล (ติว)
Learning designer & Visual facilitator จาก BlackBox team

สิ่งที่ได้เรียนรู้
– การใช้ภาพง่ายๆคำสั้นๆ แบบ Visual Thinking สนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Collaborative classroom)
– ทดลองฝึก Visual Thinking ใน 2โหมดสำคัญ คือการช่วยฟังจับประเด็น (Visual Note-taking) และช่วยพูดคุย-สนทนากลุ่ม (Visual meeting)
– ตัวอย่างการใช้ Visual Thinking ในห้องเรียนจริง(สาธิต)

วันเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

รับจำนวนจำกัด สำหรับนักพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ.  ผู้เข้าร่วม 20 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม (จำเป็น)

 1. เปิดกล้อง เปิดไมค์  สำหรับพูดคุย ทำกิจกรรม Share ผลงานในกิจกรรม
 2. คอมพิวเตอร์ หรือ Tablet ส่วนตัว ที่สามารถ Share ผลงานผ่านหน้าจอได้
 3. อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น กระดาษ ดินสอ
 4. ขนม นม เนย น้ำดื่มเติมพลัง

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2XY2BCb
ผู้เข้าร่วมจะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385