ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Online Training: Hybrid Learning Series

Screen Shot 2021-08-31 at 6.05.31 PM

CELT KMUTT ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ
ร่วมกิจกรรม Online Training: Hybrid Learning Series

หัวข้อ  Hybrid Learning และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3DujDIE

วิทยากร โดย
ศ. ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning
 2. การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
 3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

—————————————–

หัวข้อ  Hybrid Learning and Assessment as Learning

ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3ytV7Uj

วิทยากร โดย
รศ. ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. การออกแบบการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning กับหลักสูตรแบบ on-campus learning
 2. การประเมินการเรียนรู้ในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเฉพาะ Assessment as Learning และ Assessment for Learning
 3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ผ่าน zoom application

จำนวนจำกัด เฉพาะบุคลากร มจธ. เท่านั้น

กรณี ticket เต็มจำนวน หรือบุคลากรภายนอกที่สนใจ สามารถกรอกความสนใจเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3zAPtkr

เปิดรอบลงทะเบียนความสนใจเพิ่มเติม

intro mc รอบ 2-03

เปิดรอบลงทะเบียนความสนใจเพิ่มเติม

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากร มจธ.ที่สนใจออกแบบ Micro credential (MC) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MC Designer and MC Assessor

Episode1: Introduction to MC Design

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 • ความสำคัญของ MC : Micro-Credentials ที่มีต่อระบบการศึกษา
 • รู้จัก MC และ Platform KMUTT4life
 • บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษาในการผลักดันการเรียนรู้ผ่าน MC
 • การออกแบบ MC

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2VHDnY3
*ท่านที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงใหม่

ทางศูนย์ CELT จะกำหนดวันอบรมและแจ้งเพื่อทราบอีกครั้งทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้

สามารถติดตามข่าวสารของศูนย์ CELT ได้ที่ https://www.facebook.com/celtkmutt หรือ https://www.eventbrite.com/o/celt-kmutt-34226335919

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พชรพร (ผู้ประสานงาน) 0869983776
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Reinventing University System

รับสเปรย์แอลกอฮอล์!!! เพียงร่วมตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามแจกสเปรย์-01

รับสเปรย์แอลกอฮอล์!!!
เพียงร่วมตอบแบบสอบถาม
—————————
ศูนย์ CELT เชิญชวนบุคลากรมจธ. ตอบแบบสอบถามด้านการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ รับสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรี (สามารถระบุชื่อเล่นบนสติกเกอร์ได้)

กติการ่วมสนุก
สแกน QR code ทำแบบสอบถามหรือเปิดลิงก์ https://bit.ly/3B2bU2i

แบบสอบถามเฉพาะบุคลากร มจธ. เท่านั้น
เริ่มจัดส่งสเปรย์แอลกอฮอล์ช่วงกลางเดือนกันยายน ตามช่องทางที่ท่านระบุไว้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/celtkmutt
หรือโทร. 02-470-8385

ขอเชิญร่วมการประชุม Circular Economy Innovation Policy Forum: Education “กระบวนการสร้างการเรียนรู้กับภาคพลเมืองเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน: กลุ่มการศึกษา”

เศรษฐกิจหมุนเวียน-01

ขอเชิญนักการศึกษา บุคลากรด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ นักสื่อสารสาธารณะ และผู้สนใจ ร่วมระดมความคิดและให้ความเห็นในการประชุม Circular Economy Innovation Policy Forum: Education “กระบวนการสร้างการเรียนรู้กับภาคพลเมืองเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน: กลุ่มการศึกษา”

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 256464
เวลา 09.00-12.00น.
ผ่าน zoom application

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่
https://bit.ly/3AYOtHf

ลิงก์การประชุม
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/96499649586

Meeting ID: 964 9964 9586

จัดโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย): ThaiSCP และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Counselling การให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหา

Counselling-01

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Counselling การให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหา

วิทยากรโดย
คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย และ คุณยิ่งยอด หวังประโยชน์
ผู้บริการให้คำปรึกษา

สิ่งที่ได้เรียนรู้:

 1. ขั้นตอนการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบแบบซาเทียร์ (Satir Model)
 2. แนวทางเพื่อประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นหรือการพูดคุยระหว่างบุคคลเพื่อคลี่คลายปัญหา

วัน/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

รับจำนวนจำกัด สำหรับนักพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ.  จำนวน 15 คน

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/37PqqxQ
ผู้เข้าร่วมจะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MC Designer and MC Assessor Episode1: Introduction to MC Design

intro mc rgb-01

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MC Designer and MC Assessor

Episode1: Introduction to MC Design

ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ผ่าน Application ZOOM

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 • ความสำคัญของ MC : Micro-Credentials ที่มีต่อระบบการศึกษา
 • รู้จัก MC และ Platform KMUTT4life
 • บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษาในการผลักดันการเรียนรู้ผ่าน MC
 • กระบวนการออกแบบ MC

สำหรับผู้ที่สนใจ MC และ/หรือ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 27 สิงหาคม 2564
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2VHDnY3

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พชรพร (ผู้ประสานงาน) 0869983776
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Reinventing University System