NLP-10-01

ขอเชิญครู นักการศึกษา และผู้สนใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม New Learning Platform #10 เรื่องเล่าจากครู…“การจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning”

NLP-10-01

CELT KMUTT ขอเชิญครู นักการศึกษา และผู้สนใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกิจกรรม New Learning Platform #10 เรื่องเล่าจากครู…“การจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning”

 

เชิญชวนร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนและการนิเทศการสอน จากโครงการพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอน (Beginner)

 

อาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยน:

ดร.เปรมปรีดิ์ ดวงภุมเมศ (อ.เป๋า) หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล (อ.บอย) ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

อ.คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ (อ.โตโต้) สถาบันการเรียนรู้

ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ (อ.เอ๋) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยน

  1. การวางแผนการสอนและการติดตามผลการสอน
  2. เครื่องมือและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจผู้เรียน
  3. การรับมือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน

 

รูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ผ่าน zoom application

ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 – 16.00 น.

 

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2VCC6Bf

(ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับก่อนวันกิจกรรม)

Leave a Reply

Your email address will not be published.