ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE (Designing Learning Activities based on OBE-Online)”

โปรเตอร์OBE_โปสOBE

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE (Designing Learning Activities based on OBE-Online)” 

วิทยากรโดย
อ. วรงค์ ถาวระ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตร

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  • ความสำคัญของการศึกษาตามแนวทาง OBE ของ มจธ.
  • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ นักพัฒนาการศึกษา ในการสนับสนุนแนวทางการศึกษา OBE
  • กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE
  • ฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

วัน/เวลา

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

รับจำนวนจำกัด สำหรับนักพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ.  จำนวน 20 คน

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3zliHDz

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ผู้เข้าร่วมที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 8 หัวข้อ Adult Brain never stops generating new neurons!

b8-web

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 8 หัวข้อ Adult Brain never stops generating new neurons!

พูดคุยกับ
ดร.ภุมรี นามเขียว
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.สมองของมนุษย์หยุดพัฒนาหลังจากเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จริงหรือ
2.เซลล์ประสาทที่เกิดขึ้นใหม่ต่างจากเซลล์ประสาทเดิมอย่างไร
3.การสร้างใหม่ของเซลล์ประสาทช่วยให้เราฉลาดขึ้นหรือไม่
4.เราจะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ได้ด้วยวิธีใดบ้าง

ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30-11.30 น.
ผ่าน application Zoom
ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3exjV6A
รับ Zoom meeting link ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้

สอบถามเพิ่มเติม
E-mail : nx@mail.kmutt.ac.th
CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt

ขอเชิญครู นักการศึกษา และผู้สนใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม New Learning Platform #10 เรื่องเล่าจากครู…“การจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning”

NLP-10-01

CELT KMUTT ขอเชิญครู นักการศึกษา และผู้สนใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกิจกรรม New Learning Platform #10 เรื่องเล่าจากครู…“การจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning”

 

เชิญชวนร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนและการนิเทศการสอน จากโครงการพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอน (Beginner)

 

อาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยน:

ดร.เปรมปรีดิ์ ดวงภุมเมศ (อ.เป๋า) หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล (อ.บอย) ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

อ.คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ (อ.โตโต้) สถาบันการเรียนรู้

ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ (อ.เอ๋) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยน

  1. การวางแผนการสอนและการติดตามผลการสอน
  2. เครื่องมือและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจผู้เรียน
  3. การรับมือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน

 

รูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ผ่าน zoom application

ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 – 16.00 น.

 

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2VCC6Bf

(ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับก่อนวันกิจกรรม)