ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องเล่าจากครู….. “การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด ที่ออนไลน์เข้าถึงได้ยาก”

การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิต_2Poster platform 9

CELT KMUTT ขอเชิญครู นักการศึกษา และผู้สนใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกิจกรรม New Learning Platform #9 เรื่องเล่าจากครู….. “การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด ที่ออนไลน์เข้าถึงได้ยาก”

 

…..เมื่อโควิดก็มี….ทีวีไม่พอ….ออนไลน์ไม่ได้…..จึงให้ชุมชนร่วมเป็นครู….

เชิญชวนร่วมรับฟังแนวทางพัฒนาการเรียนรู้โดยชุมชนสำหรับคนหลากหลายช่วงวัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบทเรียนของโครงการวิจัย “อาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน” ในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดราชบุรี

 

คุณครูร่วมแลกเปลี่ยน:

“อ.เทพ” รศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา

หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน

ร่วมด้วย

“อ.นก” ผศ. ดร.ปณัตดา ยอดแสง

“อ.หมวย” ดร.รัตนา รุ่งศิริกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตราชบุรี)

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยน

  1. แนวทางพัฒนาการเรียนรู้โดยชุมชนสำหรับคนหลากหลายช่วงวัย
  2. รับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบทเรียนของโครงการวิจัย “อาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน” จังหวัดราชบุรี

 

รูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ผ่าน zoom application

ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3w4onQ2

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้

รับสมัครลูกจ้าง-01

สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลในตำแหน่งนักวิจัย  ตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา และนักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานภายในสถาบันการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับสมัครลูกจ้าง-02

นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) วิจัยค้นคว้าและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง และวิจัยด้านการเรียนการสอน หรือทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

2) ให้คำแนะนำปรึกษาและทำงานวิจัย และงานประเภทอื่น ๆ ร่วมกับนักพัฒนาการศึกษา

รับสมัครลูกจ้าง-03

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ การเรียนการสอน

2) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ทางด้านการศึกษา หรือ Outcome-based Education

3) มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิจัยระดับนานาชาติ หรือ TCI1 จำนวน อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยผู้สมัครเป็นผู้เขียนหลัก

4) มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก

มีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL ที่เทียบเท่า

5) มีบุคลิกเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา (Lifelong Learner)

รับสมัครลูกจ้าง-04_1

นักพัฒนาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ หรือหลักสูตร

2) ออกแบบหลักสูตรและจัดกิจกรรม (Workshop) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน

3) รวบรวม พัฒนา และสื่อสารองค์ความรู้

4) ทำวิจัยในชั้นเรียน และนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมระดับนานาชาติ ด้านการเรียนการสอนและด้านการพัฒนาการศึกษา

รับสมัครลูกจ้าง-05

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2) มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

3) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)

4) มีความเข้าใจทางด้าน Outcome-based Education

5) มีบุคลิกเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา (Lifelong Learner)

***หากมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครลูกจ้าง-06

นักบริหารงานทั่วไป (ธุรการ-พัสดุ) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ปฏิบัติงานพัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ดูแล จัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และจัดทำสรุปรายงานควบคุมการเบิกใช้งาน

2) งานธุรการ รับ-ส่ง-จัดเก็บเอกสาร และ จัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร จดหมายโต้ตอบต่าง ๆ

3) ออกแบบและจัดกิจกรรมร่วมกับนักพัฒนาการศึกษา และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมและรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย

4) ติดต่อประสานนัดหมายประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครลูกจ้าง-07

คุณสมบัติ

1) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นทางสำหรับงานเอกสารทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ได้ดี

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

5) มีทักษะในการประสานงาน บริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล และนักปฏิบัติงานที่ดี

6) มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

7) สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้

***หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานทั่วไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครลูกจ้าง-08

นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน

2) งานธุรการ รับ-ส่ง-จัดเก็บเอกสาร และ จัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร จดหมายโต้ตอบต่าง ๆ

3) ออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรมร่วมกับนักพัฒนาการศึกษา

4) ติดต่อประสานนัดหมายประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครลูกจ้าง-09

คุณสมบัติ

1) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นทางสำหรับงานเอกสารทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ได้ดี

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

5) มีทักษะในการประสานงาน บริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล และนักปฏิบัติงานที่ดี

6) มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

7) สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้

***หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานทั่วไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครลูกจ้าง-10_1

เอกสารหลักฐานประกอบทุกตำแหน่ง

1) ประวัติย่อ พร้อมแสดงรูปถ่าย

2) เอกสารหลักฐานการศึกษา

3) จดหมายแนะนำตัว (Personal Statement)

4) หลักฐานหรือ Portfolio ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

5) หนังสือรับรองการทำงานและบุคคลอ้างอิง จำนวน 2 ท่าน

6) หลักฐานการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับตำแหน่งนักวิจัย  และตำแหน่งอื่นๆ(ถ้ามี

7) หลักฐานการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิจัยระดับนานาชาติ สำหรับตำแหน่งนักวิจัย และตำแหน่งอื่น ๆ (ถ้ามี)

รับสมัครลูกจ้าง-11

ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

วิธีการสมัคร

กรอกข้อมูล และส่งเอกสารสมัครงาน ผ่าน Google Form

ไปที่    https://forms.gle/afqPh4YZFyc6uyEe7

กระบวนการพิจารณา

ทางสถาบันการเรียนรู้จะพิจารณา เอกสารสมัครงาน/หลักฐานประกอบ และ สอบสัมภาษณ์  โดยจะแจ้งผลการคัดเลือกหรือนัดสอบสัมภาษณ์ผ่านทางอีเมล์

เงินเดือนและสวัสดิการ

  • เงินเดือนตามโครงสร้างของสถาบันการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
  • หากผ่านการทดลองงานจะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยและจะได้รับสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด       

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราพรรณ เกียรติศิริ  โทร.02-4708392


เอกสารอ้างอิง

ใบประกาศรับสมัครลูกจ้าง สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี