ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับโครงการ กิจกรรม และวิจัยในการทำงาน

01PR-WorkshopSPSS-14June2021-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับโครงการ กิจกรรม และวิจัยในการทำงาน

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.การวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น และการเลือกใช้งานกราฟได้อย่างเหมาะสม

2.การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

 

จัดโดย Team CELT

 

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม: Online โปรแกรม Zoom
(รับจำนวนจำกัด สำหรับบุคลากร มจธ. เท่านั้น)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ shorturl.at/kxIQ9

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

คอมพิวเตอร์ Laptop ลงโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://download.kmutt.ac.th/

 

ผู้เข้าร่วมจนจบกิจกรรมจะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “ร่ายมนต์สร้างห้องเรียน online ให้มีชีวิต ผ่าน ZOOM”

ร่ายมนต์สร้างห้องเรียนonline-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “ร่ายมนต์สร้างห้องเรียน online ให้มีชีวิต ผ่าน ZOOM”

 วิทยากรโดย

ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  • เข้าใจแนวทางสำหรับการเรียนรู้ผ่านการสอนแบบ Online ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตนเอง

วัน/เวลา

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

เวลา 13.30-15.30 น.

ผ่าน Application ZOOM

รับจำนวนจำกัด

จำนวน 50 ท่านเท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3bWXarp

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385