web-celt-thumbnail-tan2021

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างเครื่องมือวัดผลเพื่องานวิจัยด้านการศึกษา

การสร้างเครื่องมือวัดผลเพื่องานวิจัยด้านการศึกษา_ใส่ลิ้งค์

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างเครื่องมือวัดผลเพื่องานวิจัยด้านการศึกษา

วิทยากร โดย

ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ดร. วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา มจธ. ราชบุรี

ผศ.ดร.มิ่งขวัญ  ภาคสัญไชย  Center of Integrated Science คณะวิทยาศาสตร์

 

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

เวลา  09.00-16.00 น.

ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM
Learning Outcome

  • สร้างเครื่องมือวัด Learning Outcomes และหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลที่สร้างขึ้น

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

  • Computer notebook
  • พฤติกรรม Competence หรือ Learning Outcomes ที่อยากประเมิน

 

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3bH7HG6

 

รับจำนวนจำกัด เฉพาะนักพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. เท่านั้น

ผู้ที่เข้าร่วมจนจบกิจกรรม จะได้รับ ใบ Certificate จากศูนย์ CELT

Leave a Reply

Your email address will not be published.