ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 5 “Growth Mindset: Developing Intrinsic Motivation to Learn”

growth mindset poster-01

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Growth Mindset: Developing Intrinsic Motivation to Learn”

 

พูดคุยกับ

พัทธ์ดนัย ภูวจรูญกุล

ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. เข้าใจนิยาม และความเป็นมาของ Growth Mindset
  2. เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อ Growth Mindset และการพัฒนาการรเรียนรู้

 

ในวันพฤหัสบดีที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-14.30 น.

ผ่าน application Zoom

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3aNoG9y

 

สอบถามเพิ่มเติม

E-mail : nx@mail.kmutt.ac.th

CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal”

อาจารย์ในยุค New Normal2-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal”

 

วิทยากร โดย

ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Topics

  • Teaching Chemistry with iPad and MS Team
  • Editing a Lecture Video with iMovie
  • Learn & Get Rich with Bingo

 

อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต

นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Topics

  • The New Normal of YouTube
  • Adobe Premiere Pro is so expensive!
  • 10 Tips for Making Videos

 

ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ผ่าน application ZOOM

ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/2O69nRp

 

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com