web-celt-thumbnail-161263

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ACADEMIC WRITING FOR RESEARCH จรดปากกาเขียน… ชิ้นงานภาษาอังกฤษ

ACADEMIC WRITING FOR RESEARCH-01
สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ACADEMIC WRITING FOR RESEARCH จรดปากกาเขียน… ชิ้นงานภาษาอังกฤษ
วิทยากร โดย ดร.ศุภนิดา ภิยโยทัย นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้
สิ่งที่ได้เรียนรู้:
1. พัฒนาทักษะงานเขียนภาษาอังกฤษ และทดลองฝึกฝน synthesis writing
2. เข้าใจรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการ เกร็ดความรู้ในการใช้ภาษาเพื่อพัฒนางานเขียน และปัจจัยที่ส่งผลต่องานเขียน
3. วิเคราะห์จุดเด่น จุดปรับปรุง ในงานเขียนของตนเอง
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
1. Draft งานเขียนเชิงวิชาการที่มีอยู่ (ถ้ามี)
2. หัวข้อหรือแนวคิดงานวิจัยที่ตนเองสนใจ (ถ้ามี)
3. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
เวลา: 9.00-16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 13 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/39qpS3k
จัดโดย CELT TEAM สถาบันการเรียนรู้
สอบถามเพิ่มเติม
CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt
E-mail : celt.kmutt@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.