ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 9

beginner open 9-01
สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 9
โดยเปิดที่นั่งเพิ่มเติม ประกอบด้วย 3 กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 01:00 PM – 04:30 PM
หัวข้อ TEACHING SPIRIT & STUDENT DIVERSITY
โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30 AM – 04:30 PM
หัวข้อ TEACHING APPROACHES FOR LEARNING OUTCOMES: ACTIVE LEARNING
โดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30 AM – 04:30 PM
หัวข้อ ASSESSING LEARNING OUTCOMES
โดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30 AM – 04:00 PM
หัวข้อ OPEN COMMUNICATION WITH STUDENTS
โดย คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย ผู้รับบริการให้คำปรึกษา
ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14
ด่วน รับจำนวนจำกัด!!!
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2K6EnPr

ประกาศรับสมัครนักวิจัย สถาบันการเรียนรู้

Page1-01

เอกสารการรับสมัคร รับสมัครนักวิจัย-สถาบันการเรียนรู้-จำนวน-1-อัตรา

สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลในตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติงานภายในสถาบันการเรียนรู้
รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งเอกสารสมัครงาน ที่ https://bit.ly/2VsdLun

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ACADEMIC WRITING FOR RESEARCH จรดปากกาเขียน… ชิ้นงานภาษาอังกฤษ

ACADEMIC WRITING FOR RESEARCH-01
สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ACADEMIC WRITING FOR RESEARCH จรดปากกาเขียน… ชิ้นงานภาษาอังกฤษ
วิทยากร โดย ดร.ศุภนิดา ภิยโยทัย นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้
สิ่งที่ได้เรียนรู้:
1. พัฒนาทักษะงานเขียนภาษาอังกฤษ และทดลองฝึกฝน synthesis writing
2. เข้าใจรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการ เกร็ดความรู้ในการใช้ภาษาเพื่อพัฒนางานเขียน และปัจจัยที่ส่งผลต่องานเขียน
3. วิเคราะห์จุดเด่น จุดปรับปรุง ในงานเขียนของตนเอง
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
1. Draft งานเขียนเชิงวิชาการที่มีอยู่ (ถ้ามี)
2. หัวข้อหรือแนวคิดงานวิจัยที่ตนเองสนใจ (ถ้ามี)
3. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
เวลา: 9.00-16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 13 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/39qpS3k
จัดโดย CELT TEAM สถาบันการเรียนรู้
สอบถามเพิ่มเติม
CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt
E-mail : celt.kmutt@gmail.com