ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษาเบื้องต้น

Research for Learning supporter-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษาเบื้องต้น

วิทยากร โดย ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี และดร.วิทวัส มิ่งวานิช

สิ่งที่ได้เรียนรู้:
– กรอบแนวคิดในการจัดทำงานวิจัย/ศึกษาผล เพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา: 09.00-16.30 น.

ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3kv33hM

รับจำนวนจำกัด เฉพาะ บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ.

จัดโดย CELT TEAM สถาบันการเรียนรู้

สอบถามเพิ่มเติม
CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt
E-mail : celt.kmutt@gmail.com