ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ “Soft Skills Assessment”

soft skill 1-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์ มจธ.  บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์ผู้สนใจภายนอก มจธ.

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ “Soft Skills Assessment” ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน การสอนออนไลน์ และรูปแบบอื่นๆ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

1. รู้จักทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ของ Soft Skills Assessment

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

3. ทดลองปฏิบัติ และออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อนำไปใช้จริง

โดย รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้

อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรมฟรี!!

ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/330SbSZ

หมายเหตุ อาจารย์ภายนอก มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม ในจำนวนจำกัด

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

คณะผู้จัดดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ก่อนลงทะเบียน: กรุณาตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม ว่าท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดกระบวนการ

ขอเรียนเชิญนักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Online Workshop – After Action Review (AAR) “ระลึกย้อน…สะท้อนกระบวนคิด”

aar-01

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญนักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Online Workshop – After Action Review  (AAR) “ระลึกย้อนสะท้อนกระบวนคิด

มาร่วมเรียนรู้ ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. รู้จักความหมาย และประโยชน์ของ

1.1.การถอดบทเรียน (Lesson Learned)

1.2. การทบทวนหลังกิจกรรม After Action Review (AAR)

2. เรียนรู้ ขั้นตอน และเทคนิคการถอดบทเรียน

3. ทดลองฝึกปฏิบัติ

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 .

ผ่าน application ZOOM

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3gKCC5y

จัดโดย ทีมพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้

**รับเฉพาะบุคลากร มจธ. จำนวน 20 ที่นั่งเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Executive function ทักษะสมองเพื่อชีวิตและการเรียนรู้ “

brain w3-01

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT)  ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Executive function ทักษะสมองเพื่อชีวิตและการเรียนรู้ “

ชวนมารู้จักความหมายและองค์ประกอบพื้นฐานของ Executive Function (EF) และร่วมเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาทักษะ EF

พูดคุยกับ

น.ส.กานดา เลิศลดาลักษณ์

นักวิจัย สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GEO)

ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.

ผ่าน application Zoom (รับลิ้งหลังกรอกแบบประเมินเข้าร่วมกิจกรรม)

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2Zp4FQW

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com