visual-thinking03

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 3

visual thinking 03-01สถาบันการเรียนรู้ขอเชิญ อาจารย์ และบุคลากร มจธ. ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 3

Visual Thinking “กระบวนการออกแบบความคิด ที่จะช่วยสร้าง ‘วิธี’ คิดใหม่

ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ มากขึ้นไปด้วย”

เครื่องมือนี้เป็นการคิดและสื่อสารโดยใช้ภาพมาช่วยลำดับความคิดและร้อยเรียงเรื่องราวในการวางแผนการนำเสนอและเล่าเรื่อง

วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต และทีมงาน นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้

ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้ bit.ly/2kvlzN4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-8385

Leave a Reply

Your email address will not be published.