ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม Research for beginner ทำวิจัย เริ่มต้นอย่างไรดี

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร มจธ. เข้าร่วม กิจกรรม Research for beginner
ทำวิจัย เริ่มต้นอย่างไรดี

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ หลักการและแนวคิดของการทำวิจัย, ขั้นตอนสำคัญของการทำวิจัย, เครื่องมือวิจัย และข้อจำกัดและจรรยาบรรณของการทำวิจัย

วิทยากรโดย
ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ bit.ly/2kXdZev

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385

research for beginner-01

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สรุปให้เป็น จับประเด็นให้ได้ สื่อให้ถึงคนรับสาร

catch edit-01

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร มจธ. เข้าร่วม กิจกรรม สรุปให้เป็น จับประเด็นให้ได้ สื่อให้ถึงคนรับสาร ฝึกทักษะการฟังและจับประเด็นเรื่องราว ทักษะการสื่อสาร และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

จัดกระบวนการเรียนรู้โดยทีมงานพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้

ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14

ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้ที่ bit.ly/2lZSHx4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : kmuttlearningplatforms@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 3

visual thinking 03-01สถาบันการเรียนรู้ขอเชิญ อาจารย์ และบุคลากร มจธ. ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 3

Visual Thinking “กระบวนการออกแบบความคิด ที่จะช่วยสร้าง ‘วิธี’ คิดใหม่

ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ มากขึ้นไปด้วย”

เครื่องมือนี้เป็นการคิดและสื่อสารโดยใช้ภาพมาช่วยลำดับความคิดและร้อยเรียงเรื่องราวในการวางแผนการนำเสนอและเล่าเรื่อง

วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต และทีมงาน นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้

ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้ bit.ly/2kvlzN4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-8385