ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Workshop: Soft Skills Assessment

poster-01

สถาบันการเรียนรู้ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร มจธ. ทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Workshop: Soft Skills Assessment วิทยากรโดย รศ. ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติ Soft Skills Assessment รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดประเมินผล soft skill

ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ห้อง Pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้

อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2z6gmir