ขอเชิญเข้าร่วม workshop “วาดเล่นให้เป็นรูป”

วาดเล่น-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร มจธ. เข้าร่วม workshop “วาดเล่นให้เป็นรูป” ฝึกทักษะการจับประเด็นและสื่อสารเป็นภาพ วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ และคณะ

ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2XXVusI

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม kmuttlearningplatforms@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubrics”

poster-01
สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubrics”
โดยวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ และ ผศ. ดร.ชนัตถ์ พูนเดช จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น.ณ Pedagogy Studio สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ 
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2LqtmId
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : KMUTTLearningPlatforms@gmail.com

กิจกรรม Outcome-Based Assessment workshop

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14

short URL หน้าเว็บนี้

http://bit.ly/2YCIpkF


เอกสารประกอบการอบรม

>>Measurement and Evaluation on LO-8 July 2019

>>Worksheet-for-courseDesign

>>การสร้างข้อสอบตามแนวPISA

>>a snapshot of assessment

>>Assessing chemlab

>>generic competence rubric

>>OBE WorkSheet CUPT

>>Tunning Competence-based learning Alfa Project


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

https://bit.ly/2MKADTZ


ภาพกิจกรรมการอบรม

CELT KMUTT Facebook Fanpage

วิดีโอย้อนหลัง


ภาพกิจกรรมการอบรมและ comment งานจากวิทยากร (เข้าได้เฉพาะผู้เข้าร่วมอบรมเท่านั้น)

ภาพกิจกรรมการอบรมและ comment งาน


Visual Note Taking

 

Paper.New Learning.4

Check in มี 2 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมแนะนำเพื่อนที่จับคู่ และบอกความคาดหวังกับการอบรม – เป็นกิจกรรมที่ชวนย้อนคิดถึงการวัดและประเมินในชีวิตประจำวันของผู้เข้ารับการอบรม โดยในการนำกิจกรรม ควรมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติและแจ้งเกณฑ์การประเมินก่อนเริ่มกิจกรรม อีกทั้งควรมีทีมวิทยากรเข้าสนับสนุน (Facilitator) ระหว่างทำกิจกรรม เพื่อแนะนำผู้เข้าร่วม ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ตั้งไว้

กิจกรรมบอกความเข้าใจการประเมินใน OBE ของตนเอง เป็นการยกตัวอย่างการประเมินแบบง่าย โดยการเข้าแถวแบ่งกลุ่มเป็นระดับ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวัดประเมิน และการชี้แจงสิ่งที่จะประเมินผู้เรียนให้ชัดเจนก่อนเสมอ

OBE – Outcome Based Education

ในกรณ๊ในระดับหลักสูตร OBE เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลังศึกษาจบหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตที่จบนั้นมีความสามารถที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (Stakeholder) อาทิ ผู้ประกอบการ ซึ่งการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้นั้นต้องมีการกำหนด outcome ของผู้เรียนที่ชัดเจน ทันสมัย และมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับวิธีสอนและการประเมิน โดยเฉพาะในการประเมิน อาจารย์ต้องพัฒนาเครื่องมือประเมินจนมั่นใจได้ว่า สามารถวัดและประเมินผู้เรียนได้ตรงตาม outcome ที่ตั้งไว้ อันจะถือได้ว่า หลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้นี้มี Constructive alignment

Learning is….
การเรียนรู้หมายถึงการที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ แล้วทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน Cognitive, Affective และPsychomotor ซึ่ง มจธ.ได้นำกรอบมาตรฐาน และทฤษฏีการเรียนรู้ต่างๆมาออกแบบเป็น KMUTT Student QF ในปัจจุบัน และมีเป้าหมายสูงสุด คือ ต้องการให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตลอดเวลา (Continuous Improvement)

กิจกรรมLearning Outcome และประเมินขนม

การเขียน Learning Outcome นั้นประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

Action Verb เป็นการเขียนอธิบาย กิริยา ที่ผู้เรียนต้องแสดงให้เห็น โดยมากจะอิงตามทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม เช่น อธิบาย เลือก ลงมือทำ เป็นต้น

Objective หมายถึงหัวข้อ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้บรรลุ ตัวอย่างในการทำกิจกรรมเช่น วัตถุดิบขนม คุณสมบัติของขนมชนิดนี้ ขั้นตอนการทำขนม

Qualifying Phrase หมายถึงระดับการชี้วัดที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้เรียนได้บรรลุผลเรียบร้อย เช่น เกณฑ์วัดประเมิน รูปแบบหรือมาตรฐานอ้างอิง ระยะเวลา

เมื่อนำทั้ง3 ส่วนมาประกอบกันจะได้เป็น LO ดังนี้

“ผู้เรียนต้องสามารถอธิบายคุณสมบัติของขนมปังแบบเค้กได้ถูกต้องและครบถ้วนตามสูตรอาหารกำหนดไว้”

โดยระดับของ LO นั้นมีหลายระดับ เช่น LO ในระดับหัวข้อการเรียนรู้ย่อยของวิชา (Sub-CLO)  LO ของรายวิชา (CLO) และLO ของหลักสูตร (PLO) ซึ่ง LO แต่ละระดับควรสอดคล้องและต่อเนื่องกันจนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ LO ของหลักสูตรได้

การวัดประเมิน จะนำ LO ที่เขียนมาพิจารณาเป็นเกณฑ์วัด (Criteria) ได้  เช่น คุณสมบัติของขนมปังรูปแบบเค้กโดยประกอบด้วย รูปร่าง ขนาด สีสัน รสชาติ กลิ่น หรือเกณฑ์วัดอื่นๆ เช่น เวลาในการทำ ความสะอาด โดยผู้สอนจะเลือกใช้ให้สอดคล้อง หรือการให้น้ำหนักความสำคัญตาม LO ที่ตั้งไว้เสมอ ตามหลักการทำ Constructive Alignment  เมื่อนำองค์ประกอบทั้งหมดมาใช้จะเรียกว่า เครื่องมือประเมิน Rubric

วิธีการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอนจำเป็นต้องออกแบบกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงหลักฐานที่สามารถวัดประเมินผลได้ เช่น การแสดงตัวอย่างคุณสมบัติของขนมปังแบบเค้กที่ถูกต้อง และให้ผู้เรียนทำตาม
วิธีการสอนที่ดีนั้นควรคำนึงถึงการเพิ่มความสนใจของผู้เรียน (Engagement) ดังนั้นวิธีการสอนอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไป หรือมีหลากหลาย โดยที่แต่ละกลุ่มคิดมานั้น มีดังนี้ การมี Mentor ดูและให้คำแนะนำ การเรียนรู้ร่วม (Peer & Group Learning) หรือการทำ flip Classroom เป็นต้น นอกจากนี้ผู้สอนสามารถทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ตลอดเวลาเป็นการสอนผู้เรียนทางอ้อมได้ด้วย

วีดีโอการสอน (Anon)

เป็นวิดีโอตัวอย่างผู้สอน และวิธีการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ได้ออกแบบหลักสูตรให้มี Constructive Alignment เช่น LO ไม่ชัดเจน ไม่ได้ออกแบบการประเมินไว้ก่อนมอบหมายงาน โดยใช้ความรู้สึกหรือมาตรฐานส่วนตัวในการวัด และวิธีการสอนไม่ได้มีการให้ผู้เรียนฝึกฝนอย่างเพียงพอ นอกจากนี้การใช้บทบาทครูในวีดีโอจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนอธิบาย และให้ Feedback เชิงลบ เช่นประจานผู้เรียน จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ โดยทั้งหมดนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผู้สอนที่ขาด “จิตวิญญาณ” ความเป็นครู

การทดสอบเครื่องมือประเมิน

ในการออกแบบหรือสร้างเครื่องมือประเมินนั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการทดสอบเครื่องมือก่อนนำไปใช้จริงจะต้องมีการทดสอบเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยมีกระบวนการดังนี้

  1. ออกแบบและสร้างเครื่องมือ (Tools) ให้สามารถวัดประเมิน Outcome ได้ตามเกณฑ์ต่างๆที่ได้ออกแบบไว้
  2. เทียบมาตรฐาน (Validity/Standard) เป็นการเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดอื่น ให้สามารถวัดได้ใกล้เคียงกัน
  3. ทดสอบอ่านค่า (Try out/Reliability) ทดสอบการอ่านค่า หรือทำความเข้าใจค่าต่างๆของเครื่องมือวัดว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่
  4. นำไปใช้งาน (Do/Test) นำเครื่องมือวัดไปทดสอบ และทดลองเก็บผล ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบไว้ และปรับปรุงเครื่องมือวัดให้วัดเที่ยงตรงทุกครั้ง
  5. นำไปวัดผล (Measure) นำไปใช้งานจริงเพื่อนำผลไปวิเคราะห์
  6. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ (Score/Data) วิเคราะห์ผลจากเครื่องมือวัดจริง