49864966_2122364954495646_7305394896938991616_n

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ SoTL ครั้งที่ 5

49864966_2122364954495646_7305394896938991616_n

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม การสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 5” ภายใต้หัวข้อหลัก “Future of Learning with Artificial Intelligence: Opportunities or Threats”

การสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 5” ภายใต้หัวข้อหลัก “Future of Learning with Artificial Intelligence: Opportunities or Threats” ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้ก่อเกิดประโยชน์ ด้านการศึกษา และรองรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบองค์รวมในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.sotl5.org ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม sotl5@kmitl.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.