กิจกรรม New Learning Platforms ครั้งที่ 2 “ประสบการณ์การทำวิจัยในชั้นเรียน”

Short URL

http://bit.ly/2DoM3a0

new

เอกสารประกอบกิจกรรม New Learning Platforms ครั้งที่ 2

“ประสบการณ์การทำวิจัยในชั้นเรียน”

ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 .ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.


เปิดการเสวนา และเล่าวัตถุประสงค์การเสวนา

 Slide ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ


คณะวิทยาศาสตร์

ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล ภาควิชาฟิสิกส์ และดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย Center of Integrated Science

Slide รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อเจตคติในวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

VDO สัมภาษณ์ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล


คณะครุศาสตร์ฯ

ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Slide ศาสตร์การจัดการเรียนรู้กับวิจัยในชั้นเรียน

ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Slide การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเพิ่มพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการ์ดเสริมแรง


คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Slide Learning and Teaching Statics and Strength International Program in Civil Engineering, KMUTT


คณะศิลปศาสตร์

อ.สุรพล ธรรมร่มดี สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

Slide เหตุปัจจัยที่ทำให้อาจารย์ทำวิจัยในชั้นเรียน

นายวรรณชร ไชยเดช สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

Slide Classroom Research


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปประเด็นด้วย Visual

gutamate shared a drawing with you 2


ถามคำถามถึงวิทยากร

https://www.menti.com/


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม http://bit.ly/2FCYukF

new learning platform [Recovered] OK-01

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ SoTL ครั้งที่ 5

49864966_2122364954495646_7305394896938991616_n

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม การสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 5” ภายใต้หัวข้อหลัก “Future of Learning with Artificial Intelligence: Opportunities or Threats”

การสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 5” ภายใต้หัวข้อหลัก “Future of Learning with Artificial Intelligence: Opportunities or Threats” ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้ก่อเกิดประโยชน์ ด้านการศึกษา และรองรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบองค์รวมในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.sotl5.org ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม sotl5@kmitl.ac.th

ขอเชิญร่วมกิจกรรม New Learning Platforms ครั้งที่ 2 “ประสบการณ์การทำวิจัยในชั้นเรียน”

new learning platform [Recovered] OK-01

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มจธ. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา New Learning Platforms ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำวิจัยในชั้นเรียน”

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยวิทยากรจากคณะต่างๆในรั้ว มจธ. ทั้ง 7 ท่าน ได้แก่

1. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล ภาควิชาฟิสิกส์
2. ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย Center of Integrated Science
3. ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4. ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5. ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
6. อ.สุรพล ธรรมร่มดี สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
7. นายวรรณชร ไชยเดช สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.

สมัครได้ที่ https://bit.ly/2FgyFWB

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม kmuttlearningplatforms@gmail.com

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
สถาบันการเรียนรู้ มจธ.