46954939_1948509531894884_5728340243661193216_o

คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 2

เนื่องด้วยกิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ได้รับการตอบรับที่ดีมาก สถาบันการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (มะโหนกและทีมงาน มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมในครั้งที่ 1 มาเป็น Facilitator เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาพเพื่อระดมสมองและไอเดีย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้ฝึกทักษะการฟัง การเล่าเรื่อง การจับประเด็น การสร้าง visual thinking ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมจับคู่ กิจกรรมกลุ่ม

46954939_1948509531894884_5728340243661193216_o 47105221_1948512501894587_3232562961595760640_o 47030497_1948510298561474_8247733661101719552_o 46881353_1948508378561666_4240701883158626304_o 46847860_1948509285228242_7870347606495330304_o46836931_1948510931894744_8301049121666498560_o

Leave a Reply

Your email address will not be published.