จากใบสับปะรดสู่“เส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโน”

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีวัสดุเหลือใช้จำนวนมากที่ถูกละเลยหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เช่น ใบสับปะรด ฟางข้าว หรือชานอ้อย เป็นต้น จากการวิจัยพบว่าเส้นใยจากพืชนั้นมีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายประการ เช่น น้ำหนักเบา แข็งแรง และทนทาน

560000007039003

ดร.สุภโชค ตันพิชัย อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า สับปะรดเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ในแต่ละปีจะมีใบสับปะรดที่ถูกทิ้ง หรือทำลายหลังจากการเก็บเกี่ยวเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ ทั้งนี้เส้นใยที่ได้จากใบสับปะรดนั้นมีความแข็งแรงของเส้นใยที่สูง เมื่อเทียบกับเส้นใยธรรมชาติประเภทอื่นๆ จึงเหมาะแก่การนำไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโน ซึ่งเป็นวัสดุที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย แต่มีกระบวนการทำที่ไม่ซับซ้อนมากนัก

โดยงานวิจัยนี้ใช้ใบสับปะรดเป็นสารตั้งต้นในการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโน ผ่านกระบวนการระเบิดด้วยไอน้ำแรงดันสูง เพื่อทำลายพันธะที่ยึดเกาะกันระหว่างเส้นใยเซลลูโลสระดับไมโคร จนได้เป็นเส้นใยขนาดนาโน ที่มีการกระจายตัวแยกออกจากกัน ซึ่งมีความแข็งแรงสูง น้ำหนักเบา ความทนทานต่อสารเคมี สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ มีลักษณะโปร่งแสง ยากต่อการมองเห็นด้วยตาเปล่า จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้หลากหลาย เช่น การปรับปรุงสมบัติบางประการของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น โดยที่ยังคงความใสของฟิล์มไว้ได้ เช่นสมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน หรือสมบัติการแพร่ผ่านของก๊าซ เป็นต้น

เส้นเซลลูโลสนาโนจากใบสับปะรด1

นอกจากนี้เส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโน ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวัสดุทางการแพทย์อีกด้วย เช่น ผ้าปิดแผล หรือ หลอดเลือดเทียม หรือใช้ในงานทางด้านการกรองสารพิษจากน้ำ หรือ อากาศอีกด้วย ผลสำเร็จของงานวิจัยนี้ คาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรสามารถนำวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหล่านั้น และเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังเป็นการเตรียมองค์ความรู้เพื่อนำส่งให้กับทางภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ประโยชน์จากเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโน เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ หรืออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์”

ดังนั้นเส้นใยสับปะรดจึงเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีศักยภาพสูง มีโอกาสในการพัฒนาเป็นเส้นใยในเชิงอุตสาหกรรมได้จริงในอนาคต ลดการพึ่งพาวัสดุสังเคราะห์ทางเคมี แล้วหันมาใช้ประโยชน์จากวัสดุทดแทน และยังเป็นการนำเอาเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการปลูกสับปะรด มาช่วยในการทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นอีกด้วย

บทความโดย
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  http://backoff.thansettakij.com/2017/07/07/175968

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.สุภโชค ตันพิชัย
อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้
supachok.tan@kmutt.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา New Learning Platforms กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรด้านพัฒนาการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา New Learning Platforms กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
 
ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนจากคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ และหลากหลาย ทั้ง 5 ท่าน ใน 4 หัวข้อได้แก่
1. หัวข้อ Service Learning โดย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ , รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล
2. หัวข้อ Lab-Based Learning โดย ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์
3. หัวข้อ Active / Hands-on Physics โดย ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย
4. หัวข้อ Active Learning โดย ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ
 
ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ Pedagogy Studio ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ มจธ.
 
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2NoPJ1h
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!
สอบถามเพิ่มเติมทางอีเมล์
KMUTTLearningPlatforms@gmail.com
 
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
สถาบันการเรียนรู้ มจธ.new-learning-platform

คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมคิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (มะโหนก) และทีมงาน จากสำนักส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ Blackbox มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะการฟัง การเล่าเรื่อง การจับประเด็น การสร้าง visual thinking ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมจับคู่ กิจกรรมกลุ่ม

40756645_1839363742809464_6517700819725320192_o 41033357_1839365326142639_1360559078601916416_o 40835524_1839364862809352_5585543103739068416_o 41074958_1839364282809410_1080718633300131840_o40893071_1839365849475920_7643381167839772672_o