IMG_0371

งาน iSTEM-Ed 2018

เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 สถาบันการเรียนรู้ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและวิทยาเขตราชบุรี ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EEAAT) ได้จัดงาน International STEM Education Conference 2018 (iSTEM-Ed 2018) เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิคการเรียนการสอนในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษจาก Keynote มากประสบการณ์  และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย session พิเศษจากนักเรียนและคุณครูจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ณ อาคารเคเอกซ์ มจธ.

IMG_0153 IMG_0171 IMG_0371 IMG_0338 IMG_0201 IMG_0390

Leave a Reply

Your email address will not be published.