34936078_1707652029313970_4803869320838905856_o

Cops อาจารย์ beginner

ในวันที่ 8 มิ.ย. 2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มจธ. (Beginner) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Cops) ของอาจารย์ใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อให้ อ.ใหม่แลกเปลี่ยนความรู้สึก ประสบการณ์ในการสอนที่ผ่านมาร่วมกัน โดยแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ หัวข้อในพัฒนาการของตนเอง เรื่องหนักใจที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ การสร้างเครือข่ายที่เกื้อหนุนกันระหว่างอาจารย์ และวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยในอีก 5 ปีข้างหน้า  นอกจากนี้ยังนำข้อความบางส่วนจากอาจารย์นิเทศก์มาถ่ายทอดให้แก่อาจารย์ใหม่ได้รับทราบอีกด้วย

34936078_1707652029313970_4803869320838905856_o 35051102_1707651862647320_2508549226313547776_o 35049629_1707653219313851_4646689379119529984_o 35051520_1707653092647197_1197773886733680640_o35054349_1707653009313872_7475811339454119936_o

Leave a Reply

Your email address will not be published.