IMG_3527

micro:bit ครูอาชีวะ GO INNO

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ World Didac และบริษัท iNEX จัดอบรม สำหรับครูอาชีวะ เรื่องการออกแบบการสอนและการโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ Micro:bit ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ ชั้นที่ 14 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำความรู้จักกับ micro:bit และวิธีการเขียนโปรแกรมให้แสดงผลบน micro:bit แบบง่ายๆ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการพื้นฐาน หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็น workshop โดยมอบโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มร่วมกันประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับแยกหรือนับสิ่งของ โดยใช้ microbit เป็นกลไกส่วนหนึ่งในกระบวนการแยกหรือนับสิ่งของนั้น

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยบกับ micro:bit แล้ว ยังเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอีกด้วย อันเป็นประโยชน์ที่จะใช้เพื่อต่อยอดการเรียนการสอนได้

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร>> MicroBitIMG_3515 IMG_3526 IMG_3527 IMG_3540 IMG_3558 IMG_3563 IMG_3578 IMG_3582 IMG_3621

Leave a Reply

Your email address will not be published.