IMG_3448

การออกแบบหลักสูตร OBE ให้กับ JGSEE

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) สถาบันการเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ได้ดำเนินการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้น Outcome Based Education (OBE) ให้แก่ JGSEE (The Joint Graduate School of Energy and Environment. King Mongkut’s University of Technology Thonburi) ทั้งหมด 8 หลักสูตร ที่อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ (มูลนิธิไทยคม) ชั้น 14 ห้อง Pedagogy โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวมีดังนี้ จัดกิจกรรมทบทวน และปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร (Sub-PLO) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO) กิจกรรมจัดทําตารางความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Curriculum Mapping) ตลอดจนการเลือกใช้วิธีวัดประเมินผล และคิดค้นกิจกรรมการสอนในแต่ละวิชาให้สอดคล้องกลับผลลัพธ์ของหลักสูตรทั้งหมด เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถเพียงพอกับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้

IMG_3403 IMG_3416 IMG_3421 IMG_3425 IMG_3438 IMG_3448 IMG_3467 IMG_3474 IMG_3475 IMG_3482 IMG_3491 IMG_3498

Leave a Reply

Your email address will not be published.