IMG_3379

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเยี่ยมชมศูนย์ CELT

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดทำหลักสูตรที่เน้น Outcome Based Education (OBE) โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามกรอบวิชาชีพของมหาวิทยาลัย หรือ KMUTT Professional Standards Framework (KMUTT-PSF) เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี Mini Workshop เกี่ยวกับการทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอ ที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มเติม ตามแนวทางพัฒนาการสอนให้เป็น Active Learning อีกด้วย

IMG_3357IMG_3364IMG_3385IMG_3387IMG_3379IMG_3381IMG_3393

Leave a Reply

Your email address will not be published.