micro:bit ครูอาชีวะ GO INNO

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ World Didac และบริษัท iNEX จัดอบรม สำหรับครูอาชีวะ เรื่องการออกแบบการสอนและการโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ Micro:bit ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ ชั้นที่ 14 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำความรู้จักกับ micro:bit และวิธีการเขียนโปรแกรมให้แสดงผลบน micro:bit แบบง่ายๆ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการพื้นฐาน หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็น workshop โดยมอบโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มร่วมกันประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับแยกหรือนับสิ่งของ โดยใช้ microbit เป็นกลไกส่วนหนึ่งในกระบวนการแยกหรือนับสิ่งของนั้น

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยบกับ micro:bit แล้ว ยังเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอีกด้วย อันเป็นประโยชน์ที่จะใช้เพื่อต่อยอดการเรียนการสอนได้

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร>> MicroBitIMG_3515 IMG_3526 IMG_3527 IMG_3540 IMG_3558 IMG_3563 IMG_3578 IMG_3582 IMG_3621

การออกแบบหลักสูตร OBE ให้กับ JGSEE

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) สถาบันการเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ได้ดำเนินการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้น Outcome Based Education (OBE) ให้แก่ JGSEE (The Joint Graduate School of Energy and Environment. King Mongkut’s University of Technology Thonburi) ทั้งหมด 8 หลักสูตร ที่อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ (มูลนิธิไทยคม) ชั้น 14 ห้อง Pedagogy โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวมีดังนี้ จัดกิจกรรมทบทวน และปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร (Sub-PLO) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO) กิจกรรมจัดทําตารางความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Curriculum Mapping) ตลอดจนการเลือกใช้วิธีวัดประเมินผล และคิดค้นกิจกรรมการสอนในแต่ละวิชาให้สอดคล้องกลับผลลัพธ์ของหลักสูตรทั้งหมด เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถเพียงพอกับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้

IMG_3403 IMG_3416 IMG_3421 IMG_3425 IMG_3438 IMG_3448 IMG_3467 IMG_3474 IMG_3475 IMG_3482 IMG_3491 IMG_3498

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเยี่ยมชมศูนย์ CELT

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดทำหลักสูตรที่เน้น Outcome Based Education (OBE) โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามกรอบวิชาชีพของมหาวิทยาลัย หรือ KMUTT Professional Standards Framework (KMUTT-PSF) เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี Mini Workshop เกี่ยวกับการทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอ ที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มเติม ตามแนวทางพัฒนาการสอนให้เป็น Active Learning อีกด้วย

IMG_3357IMG_3364IMG_3385IMG_3387IMG_3379IMG_3381IMG_3393