โครงการสอนเสริม Board game เพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรม Board game เพื่อการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนในโครงการสอนเสริมปรับพื้นฐานในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ณ science learning space

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ ในรูปแบบ Game based learning โดยการใช้ board game   โดยแต่ละเกมนั้นจะทำให้เด็กได้รับทักษะที่แตกต่างกันไป อาทิ ทักษะการวิเคระห์และการวางแผน  ทักษะการคำนวณ ทักษะความจำ เป็นต้น นอกจากนี้ในการเล่นเกมนอกจากความสนุกสนานแล้ว นักเรียนยังจะได้ฝึก soft skill ให้ด้านต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การใช้ภาษา การแสดง เป็นต้น ทางสถาบันการเรียนรู้ได้มีแบบสอบถามเพื่อวัดและประเมินว่านักเรียนแต่ละคนนั้น มีทักษะในด้านใดที่โดนเด่นและแตกต่างกันบ้าง ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีต่อการพัฒนานักเรียนแต่ละคนไปในทางที่เหมาะสม

30073817_10215142390740522_1119510435_o 30073926_10215142390460515_1733073789_o 30121839_10215142390860525_996166750_o 30173617_10215142390820524_2023349332_o

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้” ณ ห้อง pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยเริ่มกิจกรรมด้วยการเปิดวงแชร์ปัญหา และความคาดหวังจากกิจกรรมในครั้งนี้ หลังจากนั้นวิทยากรได้บรรยายในหลักการวัดและประเมินผล การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกแบบเครื่องมือวัดต่างๆ พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้นั้นจะเกิดผลอันดี หากได้ลงมือปฏิบัติ ในช่วงบ่ายจึงได้มีกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนแบ่งกลุ่มและร่วมกันเลือก 1 รายวิชา มาเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ และทำการนำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

29744585_1638862339526273_5674531446736535515_o29665356_1638862429526264_2184832056288823336_o 29744543_1638860732859767_3465620475949939677_o 29745154_1638863282859512_4458311332235397163_o 29871644_1638862539526253_4789269942099400979_o