กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO/logo สำหรับพนักงานโครงการ C-FEPS

เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2561 สถาบันการเรียนรู้ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO/logo สำหรับพนักงานโครงการ C-FEPS ห้อง pedagogy ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมอบรมนี้ได้นำหลักการ LEGO SERIOUS PLAY มาปรับใช้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการคิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจระหว่างทีม พัฒนาการสื่อสาร แก้ไขปัญหา และสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ตามต้องการของทีมและองค์กร   

กิจกรรมวันแรก ได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ทำความคุ้นเคยกับ LEGO กันก่อน ด้วยกิจกรรมต่อเป็นตัวเอง และต่อจำลองแห่งอนาคต หลังจากนั้นได้บรรยายเรื่องเทคนิคการออกแบบด้วยหลักการ scamper แล้วให้นำชิ้นงานมาปรับปรุงให้เหมาะสมตามหลักการ

กิจกรรมวันที่สอง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมต่อ LEGO จำลองความฝัน 10 ปีข้างหน้าของตนเอง และนำเสนอผลงาน

กิจกรรมวันที่สาม ให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำแบบจำลองความฝันของตนเองมาต่อรวมกัน เพื่อสร้างชุมชนในฝัน กิจกรรมนี้จะสามารถพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

_1170474 _1170503 _1170523 _1170547 _1170574 _1170600 _1170627 _1170663