สัมมนาสถาบันการเรียนรู้ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 17-18  พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 . ที่ผ่านมา สถาบันการเรียนรู้ได้จัดประชุมระดมสมองเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานประจำปี .. 2560-2564 โดยผู้เข้าร่วมระดมสมองจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันการเรียนรู้ สำนักงานห้องเรียนวิศว์วิทย์ และสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ณห้องประชุม 412 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เริ่มกิจกรรมด้วยการทบทวนพันธกิจของสถาบันการเรียนรู้  ทิศทางการนำพาหน่วยงานไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization : LO) โดยอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ต่อมาช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม workshop  เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเจตนารมณ์ของวิสัยทัศน์ไปในแนวทางเดียวกัน ทบทวนความสำเร็จของโครงการต่างๆ นำกิจกรรมโดยทีมกระบวนกร มจธ. และคุณสุวรรณี วงค์จันทร์

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ได้ดำเนินกิจกรรมด้วยการให้บุคลากรทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน อันประกอบไปด้วย จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ต่อจากนั้นได้ให้บุคลากรร่วมกันกำหนดหัวข้อโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับ SWOT analysis ที่จัดทำ และเชื่อมโยงไปถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ ของสถาบันการเรียนรู้ รวมไปถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

23736368_1924717600914595_5041079466266950030_o23668970_1924764847576537_9209761052089957494_o 23669081_1924762924243396_2209079828436430863_o 23675026_1924811050905250_4372266243044897806_o23847228_1924810020905353_4767658585359055678_o 23783615_1924708020915553_3004236954711293910_o