23157812_10213848900124065_710591652_o

นิทรรศการ KMUTT STEM ในงาน Worlddidac Asia

เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันการเรียนรู้ได้จัดนิทรรศการออกบูธภายในงาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia)” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนจากนานาประเทศ และสัมมนาวิชาการ เพื่อผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ โดยสถาบันการเรียนรู้ได้รวบรวมโครงการด้าน STEM ศึกษา จากหลายภาคส่วนของมจธ. มาจัดแสดงภายในงาน

โครงการที่นำมาจัดแสดงทั้งหมด มีดังนี้

1. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ จัดแสดงผลงานนักเรียนจำนวน 3 ชิ้นงาน ได้แก่

1.1 ครกกระเดื่องและกังหันน้ำ

1.2 ยานพาหนะที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกการแกว่งแบบกลับไปกลับมา (ยานพลังแกว่ง)

1.3 แขนกลอัจฉริยะ (hydraulic robotic arm

2.  ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม จัดแสดงเครื่องหยอดสารแคลเซียมคาไบด์สำหรับสับปะรด

3. คณะครุศาสตร์ฯ จัดแสดง 2 โครงการ ได้แก่

3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและนำร่องการสร้างกำลังคนระดับช่างเทคนิค

ด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงาน

3.2 โครงการ STEM ศึกษา สำหรับอาชีวะ

4.  คณะวิทยาศาสตร์ จัดแสดงคู่มือกิจกรรมจากโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

โดยนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครูจากหลากหลายจังหวัด ที่มีความสนใจด้าน STEM ศึกษาเป็นอย่างมาก อันเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีปะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

22228519_2097633370262040_33015660483343677_n 22308953_2097633620262015_5878612679282109439_n 23157533_10213848901404097_1956522311_o 23157812_10213848900124065_710591652_o 22279533_2097633430262034_939251809670886253_n 22383967_2098606993498011_830447121171952447_o

Leave a Reply

Your email address will not be published.