สนุกวิทย์- สนุกคิด ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.

การเรียนรู้ผ่านเรื่องราว (Story based Learning)  เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่จะเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยใช้ประวัติศาสตร์เป็นแกนกลางในการเล่าเรื่อง รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฎิบัติจริง โดยใช้ชิ้นงานหรือโปรเจคต่างๆ เป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ที่จะกระตุ้นทักษะต่างๆ ทั้งในเรื่องของ (1) การแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ตัวเลขหรือศาสตร์ทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการแก้ไขปัญหา (Numeracy)  (2) ความคิดสร้างสรรค์ (creative)  และ (3) ทักษะทางด้านการลงมือทำหรือทักษะทางช่าง (Operacy) 

การประดิษฐ์สายพานลำเลียงของ ครกกระเดื่องและกังหันน้ำ  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ/กลไกในการเคลื่อนที่ของสายพาน และกลไกที่ช่วยให้สายพานเคลื่อนที่ได้โดยมีการส่งแรงจากด้านใดด้านหนึ่งและสามารถออกแบบและเขียนแบบ Isometric แบบภาพรวมและแยกชิ้นส่วนประกอบ (Exploded View) ได้ รวมทั้งสามารถนำความรู้เรื่องคาน โมเมนต์  ล้อและเพลามาใช้ประโยชน์ เข้าใจหลักการทำงานของครกกระเดื่อง และกังหันน้ำและมีทักษะในการออกแบบและเขียนแบบ Isometric และเขียนภาพฉายของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

VDO ผลงานการประดิษฐ์สายพานลำเลียงของ ครกกระเดื่องและกังหันน้ำ :

การประดิษฐ์ยานพาหนะที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกการแกว่งแบบกลับไปกลับมา (ยานพลังแกว่ง) . ผู้เรียนสามารถทำการออกแบบยานพาหนะ เข้าใจในระบบ/กลไกในการเคลื่อนที่ของการแกว่งอย่างง่าย (Pendulum) ที่ช่วยให้ยานพาหนะนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวตรง และมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ข้อต่อทางกลแบบหมุนรีวอลวิง (Revolving Joint) รวมทั้งสามารถทำการออกแบบและเขียนแบบ Isometric แบบภาพรวม และแยกชิ้นส่วนประกอบ (Exploded Views; Assemblies) ได้ 

VDO ผลงานการประดิษฐ์ยานพลังแกว่ง : 

การประดิษฐ์แขนกลอัจฉริยะ (hydraulic robotic arm)  ผู้เรียนสามารถทำการออกแบบแขนกล เข้าใจระบบ/กลไกไฮโดรลิกอย่างง่าย การเรียนรู้เรื่องข้อต่อต่างๆ (joint)  การออกแบบโดยใช้ solid work รวมทั้งข้อจำกัดในเรื่องของวัสดุ

VDO ผลงานการประดิษฐ์แขนกลอัจฉริยะ :

ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.นี้มีเป้าหมายหลักในการบ่มเพาะวิศวกรและนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ที่นอกจากจะมีความรู้ทางทฤษฎีแล้วยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมบริบททางสังคมและศิลปะวัฒนธรรมได้อีกด้วย ห้องเรียนวิศว์-วิทย์มีคาดหวังที่จะผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำผู้นำที่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published.