นิทรรศการ KMUTT STEM ในงาน Worlddidac Asia

เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันการเรียนรู้ได้จัดนิทรรศการออกบูธภายในงาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia)” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนจากนานาประเทศ และสัมมนาวิชาการ เพื่อผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ โดยสถาบันการเรียนรู้ได้รวบรวมโครงการด้าน STEM ศึกษา จากหลายภาคส่วนของมจธ. มาจัดแสดงภายในงาน

โครงการที่นำมาจัดแสดงทั้งหมด มีดังนี้

1. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ จัดแสดงผลงานนักเรียนจำนวน 3 ชิ้นงาน ได้แก่

1.1 ครกกระเดื่องและกังหันน้ำ

1.2 ยานพาหนะที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกการแกว่งแบบกลับไปกลับมา (ยานพลังแกว่ง)

1.3 แขนกลอัจฉริยะ (hydraulic robotic arm

2.  ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม จัดแสดงเครื่องหยอดสารแคลเซียมคาไบด์สำหรับสับปะรด

3. คณะครุศาสตร์ฯ จัดแสดง 2 โครงการ ได้แก่

3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและนำร่องการสร้างกำลังคนระดับช่างเทคนิค

ด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงาน

3.2 โครงการ STEM ศึกษา สำหรับอาชีวะ

4.  คณะวิทยาศาสตร์ จัดแสดงคู่มือกิจกรรมจากโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

โดยนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครูจากหลากหลายจังหวัด ที่มีความสนใจด้าน STEM ศึกษาเป็นอย่างมาก อันเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีปะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

22228519_2097633370262040_33015660483343677_n 22308953_2097633620262015_5878612679282109439_n 23157533_10213848901404097_1956522311_o 23157812_10213848900124065_710591652_o 22279533_2097633430262034_939251809670886253_n 22383967_2098606993498011_830447121171952447_o

สนุกวิทย์- สนุกคิด ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.

การเรียนรู้ผ่านเรื่องราว (Story based Learning)  เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่จะเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยใช้ประวัติศาสตร์เป็นแกนกลางในการเล่าเรื่อง รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฎิบัติจริง โดยใช้ชิ้นงานหรือโปรเจคต่างๆ เป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ที่จะกระตุ้นทักษะต่างๆ ทั้งในเรื่องของ (1) การแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ตัวเลขหรือศาสตร์ทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการแก้ไขปัญหา (Numeracy)  (2) ความคิดสร้างสรรค์ (creative)  และ (3) ทักษะทางด้านการลงมือทำหรือทักษะทางช่าง (Operacy) 

การประดิษฐ์สายพานลำเลียงของ ครกกระเดื่องและกังหันน้ำ  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ/กลไกในการเคลื่อนที่ของสายพาน และกลไกที่ช่วยให้สายพานเคลื่อนที่ได้โดยมีการส่งแรงจากด้านใดด้านหนึ่งและสามารถออกแบบและเขียนแบบ Isometric แบบภาพรวมและแยกชิ้นส่วนประกอบ (Exploded View) ได้ รวมทั้งสามารถนำความรู้เรื่องคาน โมเมนต์  ล้อและเพลามาใช้ประโยชน์ เข้าใจหลักการทำงานของครกกระเดื่อง และกังหันน้ำและมีทักษะในการออกแบบและเขียนแบบ Isometric และเขียนภาพฉายของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

VDO ผลงานการประดิษฐ์สายพานลำเลียงของ ครกกระเดื่องและกังหันน้ำ :

การประดิษฐ์ยานพาหนะที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกการแกว่งแบบกลับไปกลับมา (ยานพลังแกว่ง) . ผู้เรียนสามารถทำการออกแบบยานพาหนะ เข้าใจในระบบ/กลไกในการเคลื่อนที่ของการแกว่งอย่างง่าย (Pendulum) ที่ช่วยให้ยานพาหนะนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวตรง และมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ข้อต่อทางกลแบบหมุนรีวอลวิง (Revolving Joint) รวมทั้งสามารถทำการออกแบบและเขียนแบบ Isometric แบบภาพรวม และแยกชิ้นส่วนประกอบ (Exploded Views; Assemblies) ได้ 

VDO ผลงานการประดิษฐ์ยานพลังแกว่ง : 

การประดิษฐ์แขนกลอัจฉริยะ (hydraulic robotic arm)  ผู้เรียนสามารถทำการออกแบบแขนกล เข้าใจระบบ/กลไกไฮโดรลิกอย่างง่าย การเรียนรู้เรื่องข้อต่อต่างๆ (joint)  การออกแบบโดยใช้ solid work รวมทั้งข้อจำกัดในเรื่องของวัสดุ

VDO ผลงานการประดิษฐ์แขนกลอัจฉริยะ :

ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.นี้มีเป้าหมายหลักในการบ่มเพาะวิศวกรและนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ที่นอกจากจะมีความรู้ทางทฤษฎีแล้วยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมบริบททางสังคมและศิลปะวัฒนธรรมได้อีกด้วย ห้องเรียนวิศว์-วิทย์มีคาดหวังที่จะผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำผู้นำที่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการลงมือปฏิบัติและการฟัง บรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครบรอบ5 ปี จึงได้ จัดทำคู่มือกิจกรรม เพื่อรวบรวมกิจกรรม การทดลองจากหน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรม ให้กับผู้สนใจได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

คลิปวิดีโอ ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ทั้ง 5 ครั้ง

ครั้งที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=b4bWI7RTfhw
ครั้งที่ 2 รอบที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=ekvzFWgX99Y
ครั้งที่ 2 รอบที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=YFTZSJ5xuFY
ครั้งที่ 3
https://www.youtube.com/watch?v=luRGqZl-d7A
ครั้งที่ 4
https://www.youtube.com/watch?v=4RILHeDGJC0
ครั้งที่ 5
https://www.youtube.com/watch?v=x13slF29LnI

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://science.kmutt.ac.th/science/