21586890_1450033771742465_1575701075512353315_o

FA 3.0 for KM ครั้งที่ 6

กิจกรรมอบรมทักษะกระบวนกรภายใต้โครงการ FA 3.0 for KM ผ่านมาถึงครั้งสุดท้าย ในครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง Facilitator ชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียน 6 ทักษะของการเป็นกระบวนกร จากการผ่านการอบรมทั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมา

และได้รับเกียรติจาก คุณกรรณิการ์ แสงทอง มาบรรยายเนื้อหาเรื่อง “การจัดการองค์ความรู้” ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้ และการนำทักษะกระบวนกรไปใช้ในเกิดประโยชน์แก่องค์กร

หลังจากนั้นได้ดำเนินการปิดโครงการอบรม FA 3.0 for KM และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

21586919_1450033318409177_3232357937541334584_o 21551918_1450033715075804_2206132378700687386_o 21586890_1450033771742465_1575701075512353315_o 21587402_1450033788409130_3399057688233187077_o 21686789_1450034191742423_6528523883087757625_o21587080_1450039461741896_1412028435442694836_o

Leave a Reply

Your email address will not be published.