FA 3.0 for KM ครั้งที่ 5

กิจกรรมอบรมทักษะกระบวนกรภายใต้โครงการ FA 3.0 for KM ครั้งที่ 5 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง Facilitator ชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และรูปแบบ/เทคนิคการจัดกิจกรรมระดมสมองที่เน้นความมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการบรรยายหลัก โดย คุณสุวรรณี วงค์จันทร์ กล่าวถึงเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์สภาพบริบททั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม หรือ SWOT เชื่อมโยงไปถึงการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างงานหรือกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

หลังจากนั้น ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการวิเคราะห์ SWOT จากโครงงานปัจจุบันของหน่วยงานตนเอง แล้วทำการเชื่อมโยงโครงงานนั้นๆไปถึง Roadmap2020,6+1 flagships และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

20622255_1416997815046061_5470528337731691317_n 20708040_1416997825046060_8310439511296515200_n 20621920_1416997965046046_7044243925934687922_n 20638512_1416996238379552_3529932547857933197_n

ท่านสามารถรับชมกิจกรรมย้อนหลังได้ที่นี่