PLC.08 หัวข้อ Active Learning Science Class

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560  ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน(CELT) ได้เชิญอาจารย์อภิดลน์ เจริญอักษร จากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในกิจกรรมสนทนาเทคนิคและวิธีการพัฒนาการสอน (PLC) ครั้งที่ 8 ตามหัวข้อ Active Learning Science Class ซึ่งทางโรงเรียนดรุณสิกขาลัยได้นำทฤษฏีการเรียนรู้ Constructionism มาใช้เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบตัวเอง ได้เรียนรู้ และตกผลึกองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการนำไปสู่การสร้างนิสัยการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของโรงเรียนต้องการพัฒนาให้กับนักเรียน โดยมีการใช้โครงงาน และหัวข้อการสอนที่นักเรียนสนใจเข้ามาเป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้น ตัวอย่างเช่น เรือดำน้ำบังคับวิทยุ ทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างสะพาน โซลาร์เซล อิเล็กตรอนจากการย่อยสลาย ฯลฯ ส่วนอาจารย์จะทำหน้าที่เป็น Facilitator คอยแนะนำ ตั้งคำถาม เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้สำเร็จตามเป้าหมาย

20507541_1411519262260583_8166993247258204807_o 20507742_1411519342260575_8297142352977684265_o 20616901_1411519438927232_5766203538155892868_o 20615825_1411519465593896_7922737496104112319_o